Navigácia

 • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

  Dňa 16. 01. 2018 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku v priestoroch VI. ZŠ v Leviciach. V kategórii 1B sa žiak VIII.A triedy Matúš Nespešný umiestnil na 3. mieste. V kategórii 1A sa žiačka VII.A triedy Danica Ondíková umiestnila na 9. mieste.

  Žiakom ďakujeme za reprezentáciu našej školy a srdečne im blahoželáme!

 • Žiaci VI.A pomohli psíkom


  V decembri 2017 sa žiaci šiesteho ročníka zúčastnili besedy s členkou OZ Útulok Levice – Šťastný domov, s pani Jankou Pereszlenyiovou. Táto beseda nezostala bez povšimnutia a vyústila do konkrétnych skutkov.

  Žiaci VI.A zorganizovali dobrovoľnú peňažnú, ale i nepeňažnú zbierku nepotrebných diek, posteľnej bielizne, granúl a krmiva pre psy. Dňa 22.12.2017 žiaci VI.A triedy spolu s triednou učiteľkou a niekoľkými rodičmi navštívili spomínaný útulok pre psy v Leviciach a odovzdali pracovníkom útulku vyzbierané financie a ostatné veci. Najväčším zážitkom pre žiakov bolo však hromadné venčenie psíkov.

   

                                                                                                                   PhDr. Katarína Ballová

 • Návšteva útulku pre psov Šťastný domov

  Dňa 20.12.2017 žiaci VII.C triedy navštívili útulok pre psov Šťastný domov v Leviciach.  Tomu predchádzala charitatívna zbierka peňazí pre psíkov. Peniaze, ktoré žiaci utŕžili počas vianočných trhov, boli použité na zakúpenie vecí, potrebných pre psíkov v  tomto studenom období (VII.C - 214 Eur,  VI.C - 35 Eur). Do charitatívnej zbierky sa zapojili aj ich rodičia a starí rodičia, ktorí zakúpili deky a prikrývky alebo poslali staršie deky a voditka pre psíkov. Zakúpené veci a finančnú hotovosť sme odovzdali pracovníkom útulku, za čo sme dostali od nich veľké poďakovanie. Najväčším zážitkom bolo hromadné venčenie psíkov, keď každý z detí si mohol vybrať psíka podľa jeho sympatii. Celkom  určite toto nebola naša posledná akcia, nakoľko chceme aj naďalej spolupracovať s organizáciou Šťastný domov.

  Mgr. V. Mosijenko     

 • Modrý vták

  Žiaci šiesteho ročníka sa dňa 14. decembra 2017 preniesli do sveta rozprávky a fantázie. Divadlo Jána Palárika v Trnave predstavilo na divadelných doskách rozprávkovú metaforu o hľadaní ľudského šťastia, symbolistickú hru Modrý vták. Diváci sa vydali na dobrodružnú cestu plnú neobyčajných stretnutí. Deti na jej konci pochopili, že skutočné šťastie nemožno naháňať, ale že je ukryté v nás  a v našej schopnosti súcitiť a rozdávať šťastie ostaným.

  Divadelné prestavenie pomocou poetických obrazov a emotívnej hudby ponúklo divákovi silný estetický zážitok a splnilo nielen výchovný, ale i vzdelávací cieľ.

   

       PhDr. Katarína Ballová

 • iBobor

   

   20. decembra 2017 sa v našej škole uskutočnilo slávnostné odovzdanie diplomov našim žiakom - úspešným riešiteľom 11.ročníka medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Diplomy úspešným riešiteľom a vecné ceny najúspešnejším žiakom odovzdala pani riaditeľka školy Mgr. Mária Čuková.

  Súťaž vznikla v roku 2004 v Litve a postupne sa rozšírila do ďalších krajín. V školskom roku 2016/2017 sa súťaž konala už v 44 krajinách. Spolu vo všetkých krajinách sa do nej v uvedenom školskom roku zapojilo približne 1 650 000 žiakov.

  Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor.

  Tento školský rok sa súťaže zúčastnilo 74 216 súťažiacich z 992 základných a stredných škôl zo Slovenska. Aj v takejto silnej konkurencii naši žiaci výborne obstáli. Našu školu reprezentovalo 101 žiakov v troch kategóriách, z nich 52 žiakov sa stalo úspešnými riešiteľmi podľa kritérií organizátorov, medzi ktorých patria napr. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského a Projekt Infovek Slovensko.

  V kategórii Bobrík žiakov 4. a 5. ročníka ZŠ súťažilo 17 980 súťažiacich, plný počet bodov dosiahlo iba 349 z nich. Nás mimoriadne teší, že sa medzi nich zaradila žiačka Tamara Magyarová z V.A triedy. Súčasne úspešných riešiteľov v rámci Slovenska bolo iba 6299, čo predstavuje 35,0 % súťažiacich, naša škola mala percentuálny podiel úspešných riešiteľov 47,5 %, keď bolo úspešných 19 z 40 účastníkov. Pritom percentuálnu úspešnosť ovplyvnilo aj to, že pre všetkých našich súťažiacich v tejto kategórii bola účasť takzvaným „krstom ohňom“, lebo sa súťaže zúčastnili prvý krát. Súčasne naši žiaci dosiahli vynikajúce percentily. Najlepší percentil dosiahla už spomínaná Tamara Magyarová z V.A – percentil bol 100. Aj ostatní naši žiaci dosiahli vynikajúce percentily. Napríklad Marian Vrecník z V.C percentil 98; Filip Brezovický z V.B, Lenka Koláriková z 5.C a Dominik Pásztor z V.A percentil 97.

  V kategórii Benjamín žiakov 6. a 7. ročníka ZŠ, prímy a sekundy osemročného gymnázia súťažilo 17 283 súťažiacich, plný počet bodov dosiahlo iba 75 z nich. Súčasne úspešných riešiteľov v rámci Slovenska bolo iba 4 695, čo predstavuje 27,2% súťažiacich. Svedčí to o mimoriadnej náročnosti úloh tohto ročníka súťaže - veľmi podobná bola totiž aj úspešnosť v ďalších kategóriách. Nás teší, že práve v tomto ukazovateli sa prejavuje kvalita našich žiakov – naša škola mala percentuálny podiel úspešných riešiteľov 58,6 %, keď bolo úspešných 17 z 29 účastníkov. Z našich žiakov v tejto kategórii dosiahli najlepší percentil 99 Danica Ondíková zo VII.A a Samuel Schwarz zo VII.C. Aj ostatní naši žiaci dosiahli vynikajúce percentily. Napríklad Emma Halabuková zo VII.A percentil 97, Adrián Horváth zo VII.B a Adam Klepáč zo VII.C percentil 93.

  V kategórii Kadet žiakov 8.-9. ročníka ZŠ, tercie a kvarty osemročného gymnázia súťažilo 14 687 súťažiacich, plný počet bodov dosiahlo iba 121 z nich. Nás mimoriadne teší, že sa medzi nich zaradil aj Gabriel Galló z IX.A triedy. Súčasne úspešných riešiteľov v rámci Slovenska bolo 5 094, čo predstavuje 34,7 % súťažiacich. Naša škola mala percentuálny podiel úspešných riešiteľov 50 %, keď bolo úspešných 16 z 32 účastníkov. Súčasne naši žiaci dosiahli vynikajúce percentily. Najlepší percentil dosiahol už spomínaný Gabriel Galló z IX.A triedy – percentil bol 100; ďalší najúspešnejší riešitelia dosiahli nasledovné percentily – žiaci IX.B Juraj Hrušovský a Richard Struhár 98, žiaci VIII.A Matej Hrušovský 96 a Michaela Ďurišová 95. Percentily od 90 po 100 malo celkovo 27 našich žiakov.

  Všetkým úspešným riešiteľom srdečne gratulujeme a súčasne všetkým našim zúčastneným žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

  Koordinátorom súťaže v škole bol učiteľ informatiky RNDr. Miroslav Belák.

 • Literárno-dejepisná exkurzia do Nitry

  Dňa 19. decembra sa triedy 7. ročníka zúčastnili literárno-dejepisnej exkurzie do Nitry. Naším cieľom bolo spoznať Nitriansky hrad, súvisiace literárne pamiatky, upevniť vedomosti, ale najmä spoznať históriu našich predkov. Najskôr sme navštívili Nitriansky hrad, kde sme mali možnosť vidieť Katedrálu sv. Emerána, expozíciu Kazematy a Diecézne múzeum. Po celý čas nás sprevádzala pani sprievodkyňa a obohatila nás zaujímavými informáciami. Následne sme sa presunuli do Slovenského poľnohospodárskeho múzea. Exponáty boli zoradené podľa vývoja poľnohospodárstva od tých najstarších čias až po stredovek. Navštívili sme aj expozíciu poľnohospodárskych strojov a lietadiel. Naše kroky nakoniec smerovali aj do skanzenu školy, kde sme mohli zasadnúť do starých drevených školských lavíc z rokov minulých a prezrieť si staršie učebné pomôcky, triedy a kabinet. Exkurzia sa nám veľmi páčila,  preniesli sme sa na chvíľu do dávnych čias a porovnali život dnes a v minulosti.  Ďakujeme pani učiteľkám za zaujímavú exkurziu a pekne strávený deň.

  Danica Ondíková, VII.A

 • Školské kolo Geografickej olympiády


  4. decembra 2017  sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády. Geografická olympiáda je dobrovoľná a obľúbená súťaž žiakov, ktorí majú vzťah k predmetu. Už roky patrí medzi najpočetnejšie predmetové olympiády, o čom svedčí aj fakt, že školského kola sa zúčastnilo 45 žiakov ISCED 2 a 8 žiakov ISCED I.

  Súťažilo sa písomnou formou. Súťažiaci vypracovávali úlohy v teste, ktorý mal dve časti. V prvej časti súťaže vypracovali otázky z náročnej monotematickej, teoretickej a miestnej časti. V druhej časti súťažiaci riešili úlohy zamerané na preverenie zručnosti v práci s atlasom a mapou. Každá správna vedomosť alebo zručnosť mala hodnotu jedného bodu. Celý test obsahoval úlohy spolu za 100 bodov.

   

  Umiestnenie žiakov bolo veľmi tesné. Samozrejme, zvíťazili tí najlepší.

  Do okresného kola, ktoré sa bude konať 6. 2. 2018, postupujú títo žiaci podľa kategórií:

  5. ročník - G kat. – 4*. a  5. ročník:

  Meňuš Rastislav V. A

  Zemanová Kristína V. A

  Haulík Matej V. B

   

  F kat. – 6. - 7. ročník - 1. stupeň OG – 1. a 2. ročník

  Tadeáš Juhás VI. A

  Kasala Martin VII. C

  Sziládiová Viktória VI. B

   

  E kat. - 8. - 9. ročník - 1. stupeň OG – 3. a 4. ročník

  Nespešný Matúš VIII. A

  Juhásová Olívia IX. A

  Macák Jakub IX. A

   

  Blahoželáme!

  Odborná školská komisia GO

 • Vianočné trhy


 • Vianočný zázrak

  December predstavuje ten mesiac v roku, s ktorým sa najčastejšie spájajú slová ako sľub, želanie, láska, prianie a...zázrak. A to je jeden z dôvodov, prečo sme sa 14. 12. 2017 rozhodli  navštíviť Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, ktoré má vo svojom repertoári inscenáciu Vianočný zázrak. Príbeh Vianoc, prítomnosť striedaná minulosťou a hlavní hrdinovia Joachim a Elisabeth nám dokonale navodili atmosféru obdobia, ktoré všetci tak túžobne očakávame. Veríme, že takto naladeným nám už budú dni do Vianoc ubiehať naozaj veľmi rýchlo a na vlastnej koži zažijeme vianočný zázrak.

  Žiaci V. A, V. B a V. C

 • Šaliansky Maťko

  11. decembra 2017 prebehlo školské kolo recitačnej súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Recitátori sa postavili pred porotu so zaujímavými textami a svojím kvalitným výkonom si prvenstvo obhájili: Zora Zomborská, 3. A v 1. kategórii, Nela Blažeková, 4. B v 2. kategórii a Nina Longauerová, 6. A v 3. kategórii. Víťazkám srdečne blahoželáme  a veríme, že budú našu školu úspešne reprezentovať v obvodnom kole.

  Mgr. Andrea Meňušová 

 • Mamba medzi žiakmi

  O potrebe ochraňovať akéhokoľvek živého tvora denne počúvame zo všetkých strán. Napriek tomu sme veľakrát ľahostajní a málokedy nezištne pomôžeme. Dňa 7. decembra 2017 sa preto žiaci VI.A, B, C počas realizácie prierezových tém – Environmentálna výchova, Ochrana života a zdravia, Osobnostný a sociálny rozvoj - stretli v našej základnej škole s Mambou. Mamba je krásny psík, ktorý si všetkých hneď získal svojou prítulnosťou. Žiaci sa počas besedy s pani Jankou Pereszlenyiovou, riaditeľkou levického útulku Šťastný domov, dozvedeli nielen o neľahkom Mambinom osude, ale i o osude mnohých ďalších psíkov v útulku. Pani riaditeľka žiakov oboznámila so spôsobom práce v útulku, priblížila im starostlivosť, ktorá je psíkom v útulku poskytnutá. Keďže psíkov u nich neustále pribúda, pani riaditeľka v závere besedy vyzvala deti, aby neboli ľahostajné voči každému živému tvorovi vo svojom okolí a poskytli mu v rámci svojich možností pomoc. Pomôcť útulku môžu všetci nielen finančne, ale aj svojou troškou voľného času. Takouto pomocou môže byť či už vyvenčenie psíkov, darovanie granúl, ale i nepotrebných diek či starého oblečenia, ktoré pomôže „havkáčom“ prežiť nadchádzajúcu zimu. Veď pomáhať a chrániť niekoho, kto to sám nedokáže, by malo byť prirodzené pre každého jedného človeka.

  PhDr. Katarína Ballová

 • Okresné kolo Technickej olympiády

  Dňa 30. 11. 2017 sa konalo v SPŠ na Ul. Fr. Hečku v Leviciach okresné kolo Technickej olympiády . Adrián Horváth ( 7. B. trieda)  sa umiestnil v kat. B  na 2. mieste. Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej stránky, kde Adrián dokázal svoje kvality hlavne v praktickej oblasti. Súťažiaceho pripravoval Mgr. Eduard Mráz.

 • DIVADELNÉ PREDSTAVENIE - Beta, kde si?


  Žiaci IX.A, IX.B a IX.C si dňa 28. novembra 2017 odniesli pekný umelecký zážitok.

  Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene prinieslo na divadelné dosky predstavenie s názvom Beta, kde si? Dej hry bol zasadený do dedinského prostredia, v ktorom sa nachádzali kladné i záporné postavy. Divadelná hra je svojím poslaním aktuálna i na dnešné obdobie.

  Divadelné prestavenie bolo podnetné, zaujímavé a splnilo i edukačný cieľ, v ktorom žiaci mali spoznať členenie divadelnej hry.

  Zvolen nesklamal - divadelným predstavením i krásnym mestom.

  Mgr. Miroslava Kovácsová Ližbetinová

 • Súťaž Náboj Junior

  Koncom novembra 2017 sa naši žiaci zúčastnili súťaže NÁBOJ JUNIOR. Táto medzinárodná matematicko  – fyzikálna súťaž  je pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základných  škôl. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac príkladov. Kto vyrieši v časovom limite najviac príkladov, vyhráva. Súťaž prebieha súčasne na mnohých miestach po celom Slovensku, Českej republike a Poľsku. Náš tím súťažil  v Leviciach  v Gymnáziu Andreja Vrábla a obsadil druhé miesto. Reprezentovali ho žiaci deviateho ročníka: Gabriel Galló, Jakub Macák, Tomáš Mäsiar a Juraj Hrušovský.

  K úspechu srdečne blahoželáme!                                                     

  Mgr. K. Slušná 

 • Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

  Dňa 29. novembra sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, kategória C,  v KSŠ sv. Vincenta de Paul v Leviciach. Svoje vedomosti a zručnosti zo slovenského jazyka a literatúry si v písomnej a ústnej časti preverilo a porovnalo 23 žiakov z rôznych škôl nášho okresu. Veľmi nás teší, že 1. miesto a zároveň postup do krajského kola získala žiačka našej školy, Kristína Kršiaková (8. A). Kristínke blahoželáme a držíme palce v  krajskom kole, ktoré sa uskutoční  vo februári 2018.

  Mgr. M. Bernátová

 • Chemická show

  Dňa 29.11.2017 sa žiaci ôsmeho a siedmeho ročníkov zúčastnili Chemickej show, s ktorou sa boli predstaviť v priestoroch našej školy nadšenci vedy Škola hrou z Bratislavy. O tom, aká zaujímavá a napínavá je chémia, sa presvedčili pri ukážkach chemických pokusov. Sami si mohli vyskúšať výrobu slizu, inteligentnej plastelíny z domácich surovín, spoznali vlastnosti jednej z nenewtonowských kvapalín, pozorovali zmeny oxidačných čísiel, spojené s farebnou premenou v chameleónskom roztoku.

  Ing. Andrea Škuciová

 • Návšteva Goetheho inštitútu v Bratislave

  Myslíte si, že nemčina je nudný a nezaujímavý jazyk?  V novembri sme sa my, skupina nemčinárov, návštevou Goetheho inštitútu v Bratislave presvedčili o tom, že to nie je pravda. Táto celosvetovo pôsobiaca  inštitúcia sa venuje  podpore a výučbe nemeckého jazyka . Na medzinárodnej úrovni spolupracuje s ostatnými inštitúciami vo viac ako 90 krajinách sveta. Okrem iného tiež sprístupňuje knižnicu a podobne aj jej elektronickú podobu, kde je k dispozícii množstvo zaujímavých publikácií, audio a video materiály, CD alebo časopisy  v nemeckom jazyku. Inštitút organizuje vzdelávacie programy pre mladých,  ale i pre starších,  besedy a prednášky. Ak  raz navštívite   Bratislavu, určite tento inštitút navštívte. Môžete získať  veľa nových informácií o súčasnej kultúre, spoločenskom živote  v Nemecku  a samozrejme sa môžete zdokonaliť aj v nemeckom jazyku.   Naša cesta  ešte pokračovala do blízkeho Haimburgu, kde sme sa prešli malebnými  uličkami najvýchodnejšieho rakúskeho mesta , ktorého symbolom je najväčšia európska mestská brána z 13. storočia.

 • Zdravie na tanieri 2017

  V školskom roku 2017/2018  sme v spolupráci so ZŠ s MŠ v Hul  už v mesiaci október  začali pracovať na eTwinningovom projekte  „Zdravie na tanieri 2017“ s názvom Spotrebiteľský prieskum marketingu potravín určených pre deti v médiách /TV/ a v obchodnej  sieti Jednota COOP  očami žiakov. 

     Prevencia obezity správnym výberom kvalitných potravín z regiónov,  vhodnou skladbou jedálneho lístka v školskej jedálni ,  vytváraním zdravého prostredia  v škole,  dostupnosťou aktuálnych informácií pre žiakov aj pedagogických zamestnancov  a realizáciou v prierezových témach v rámci vzdelávacej oblasti zdravý životný štýl,  má nezastupiteľné miesto.

   Na Slovensku  sa však ešte málo hovorí o vplyve médií na konzumáciu potravín, čerstvých, kvalitných potravín z regiónov,  ale najmä určených pre správnu výživu detí.

  Podpora predaja potravín formou reklamy sa podľa nášho názoru v ostatnej dobe významnou mierou zameriava najmä na deti vo veku do 12 rokov. V dôsledku aj týchto skutočností najmä zdravotnícki pracovníci upozorňujú na nadmerný nárast výskytu nadváhy až obezity.

  Žiaci vyšších ročníkov (v počte 6 dievčat + 2 chlapci) v spolupráci s rodičmi mali za úlohu sledovať televízne programy pre deti. Počas sledovania zaznamenávali frekvenciu vysielania reklám na potraviny pre deti a zaznamenali aj druhy propagovaných potravín.

  Zistili sme, že v reklamách  sú umiestňované animované postavičky, ale aj celé rodiny pri konzumácii aj nevhodných potravín určených pre deti.

  Naším cieľom je upozorniť na to, že keď už sú zaraďované potraviny do reklám, tak by mali byť vhodné pre zdravú výživu detí. Je napríklad množstvo  mliečnych potravín bez obsahu cukru, alebo s ovocnou zložkou, ktoré sú vhodné pre zdravý vývin detí. Nechceme reklamy na výrobky, ktoré nám kazia zuby, môžu spôsobiť nadváhu až obezitu.

  Okrem monitorovania reklám v médiách,  žiaci ŠKD  sa zamerali aj na umiestňovanie potravín nevhodných pre konzumáciu detí v domácej obchodnej sieti Jednota COOP  v Leviciach.

  Kritickí sme boli najmä čo sa týka umiestňovania tovaru pri vstupe do obchodných priestorov, umiestňovania nevhodných potravín v úrovni očí detí vo veku do 12 rokov a pri pokladniach.

  Projektom upozorňujeme  na to, že  nielen priestor školy má predstavovať zdravé prostredie,  ale aj naše široké okolie,  aj celá spoločnosť

   Chceme byť zdraví, zdravo sa stravovať a tiež športovať.

  Vďaka realizovanému projektu a poskytnutej  dotácie  naši žiaci majú pri obede možnosť sebaobsluhy,  výberu zeleninových a ovocných šalátov zo šalátového pultu  a možnosť využívať  novú  hraciu zostavu  na zdravý pohyb.

  Dotáciu  na realizáciu projektu poskytlo  Ministerstvo  školstva,  vedy , výskumu a športu Slovenskej republiky.

  Vedúca  školskej jedálne

 • Slovo bolo u Boha

  Dňa 23. novembra 2017 sa v Topoľčanoch uskutočnilo krajské kolo súťaže „...a Slovo bolo u Boha.“, na ktorom mala aj naša Základná škola Pri Podlužianke 6 v Leviciach silné zastúpenie. V každej kategórii súťažili za našu školu hneď dve žiačky v umeleckom prednese poézie alebo prózy. V neľahkej konkurencii sa nám podarilo obsadiť hneď dve miesta. V I. kategórii v prednese prózy sa na 3. mieste umiestnila Anna Macošková zo IV.C a v III. kategórii v umeleckom prednese poézie obsadila 2. miesto Chiara Holečková, žiačka VIII.C triedy.

  Všetkým ostatným žiačkam, Kataríne Ballovej, II.A, Lenke Kolárikovej, V.C, Zare Rose Abelovskej, VI.A, Sabine Sadrieva, VIII.B, Radke Nemcovej, VIII.A ďakujeme za účasť v krajskom kole a tešíme sa, že napriek množstvu povinností majú žiačky chuť zapájať sa do súťaží a reprezentovať tak našu základnú školu. Víťazkám ešte raz srdečne blahoželáme a všetkým prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

 • Finančná gramotnosť

  Do galérie Finančná gramotnosť boli pridané fotografie.

       Finančná gramotnosť je súbor znalostí, ktoré človeku umožňujú porozumieť financiám a správne s nimi zachádzať v rôznych životných situáciách. Finančná gramotnosť nemá stanovenú pevnú hranicu, podľa ktorej možno určiť, či je človek gramotný alebo nie. Podstatná je miera skutočnej (nie subjektívne vnímanej) finančnej gramotnosti človeka.

       Práve mieru skutočnej finančnej gramotnosti mali žiaci VI.A triedy možnosť rozvíjať dňa 24. novembra 2017 počas realizácie prierezovej témy finančná gramotnosť. Pani Marcela Kráľová, mamička jednej zo žiačok v VI.A a zároveň dlhoročná finančná agentka, si pre žiakov tejto triedy pripravila odbornú prednášku na tému financie, nakladanie s nimi a sporenie. Žiaci sa pútavou formou dozvedeli o možnostiach, ktoré sa im už teraz, v ranom veku ponúkajú, ako sa stať finančne zodpovedným a ako si už teraz môžu kontrolovať svoje výdavky, prípadne sporiť do budúcnosti. Počas celej diskusie sa žiaci nezámerne zapájali do minisúťaží, za ktoré boli v závere odmenení malou pozornosťou. Veríme, že nadobudnuté poznatky budú efektívne využívať pri nakladaní so svojimi financiami.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Pri Podlužianke 6, Levice
  Pri Podlužianke 6, 93401 Levice
 • sekretariát: 036/ 6305 261

  školská jedáleň: 036/ 6312 692

  fax: 036/ 6305 261

Fotogaléria