Navigácia

 

 

 

Dňa 8.6.2012 sa 44  žiakov 9.A a 9.C zúčastnilo exkurzie v závodnom podniku Coca-Cola Lúky. V úvode im bol premietnutý film o histórii tejto obľúbenej značky nápoja. Dozvedeli sa, že minerálna voda Lucka, pochádzajúca z blízkeho prameňa je svojim zložením vhodná nielen pre kojencov , ale používa sa na miešanie koncentrátu Coca –Cola dovážaného priamu z USA. Následne si žiaci prezreli priestory výrobného podniku zvnútra. Plniareň, baliareň , technológiu výroby plastovej fľaše z formy. V závere prehliadky si prezreli reklamy spojené s touto značkou a domov si odniesli fľašku Coca-Coly.

Neďaleko sa nachádza skanzen miniatúr Matúšovo kráľovstvo. Sú v ňom vystavené miniatúrne expozície slovenských hradov, kostolov, dobových domčekov v pôvodnej architektúre. Mnohé z nich patria k národným kultúrnym pamiatkam zapísaným aj v UNESCO. Sprievodkyňa na úvod žiakom porozprávala o histórii skanzenu, nasledovala individuálna prehliadka. Pri každom vystavenom modely boli informačné tabuľky. V najbližšom období sa bude prioritne stavať model hradu Krásna Hôrka, ktorá pred pár mesiacmi vyhorela.

Fotoalbum

 

I tento rok sme sa zapojili do projektu Super Trieda. Pod vedením pani učiteliek Dudášikovej a Bernátovej sme si pripravili  vlastné predstavenie s využitím spevu, tanca a hry na hudobných nástrojoch. Na nácvikoch sme si užili kopec zábavy, keďže niektorí z nás nemali so spevom či tancom žiadne skúsenosti. Najprv sme boli trochu nešikovní, ale časom sa naše výkony zlepšili. Prišiel deň súťaže. Na krajské kolo do Nitry sme odchádzali so strachom i s radosťou. Vyhráme? Na pódiu sme sa všetci cítili úžasne. Miešali sa v nás pocity adrenalínu, radosti, odvahy i trémy. Tá z nás opadla hneď, ako sme začali spievať prvé tóny našej piesne a zbadali sme ľudí v hľadisku, ako nám s úsmevom tlieskajú. A potom prišiel ten zaslúžený pocit – sálou sa ozvalo: „Do celoslovenského kola postupuje VI.A!!“ To bolo radosti. Celoslovenské finále sa konalo 31. mája v Bratislave.  Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.   

 Fotoalbum

V dňoch 5.-6. júna 2012 sa v Bratislave na štadióne V. Dzurillu uskutočnili majstrovstva Slovenska v Street Hockey. Našu školu reprezentovali žiaci 9. D triedy (Tužinský, Kosorín, Školník, Tóth, Kozolka, Moravský, Schwarz, Madola), 8. A triedy (Delia) a 7.D triedy (Adamik). Žiaci vo vysokej konkurencii obsadili pekné 4. miest. Blahoželáme!

Fotoalbum

Dňa 6. 6. 2012 sa žiaci 4. a 5. ročníka zúčastnili na obvodnom kole Biologickej olympiády. Táto mimoriadne ťažká súťaž bola pokračovaním troch školských kôl.  (viac na tejto stránke...)

Fotoalbum

 

Na tento deň sa všetky deti vždy veľmi tešia. Netreba sa učiť a čaká ich množstvo prekvapení. Napriek tomu, že počasie nebolo práve najpriaznivejšie, žiaci I.C, II.A, II.B a II.C triedy mali o zábavu postarané v banskom múzeu v Banskej Štiavnici. Oboznámili sa s prácou baníkov v minulosti a videli aj stroje, ktoré pomáhajú pri tejto veľmi ťažkej práci ešte aj dnes. Z výletu sa deti vrátili s plným priehrštím zážitkov.  

Fotoalbum

 

V dňoch 19. až 26. mája sa žiaci III.B triedy zúčastnili Školy v prírode v Tatranskej Lesnej v Penzióne Erika. Navštívili známe turistické miesta ako Rainerovu chatu, Hrebienok, Studenovodské vodopády, Popradské a Štrbské pleso. Zvládnuť tieto náročné trasy nám výdatne pomohli tety kuchárky, ktoré varili vynikajúco. Pobyt v Tatrách sa nám veľmi páčil a tešíme sa na budúci rok do ŠVP.

Fotoalbum

 

24.5.2012 sa opakoval športový deň levických škôl pod názvom "Mestská olympiada". Naša škola, s účasťou 58 žiakov, úspešne absolvovala jednotlivé disciplíny a okrem individuálnych úspechov, škola ako družstvo sa umiestnila na 3. mieste.

 

24 mája sa  žiaci I.D, II.C a II.B triedy zúčastnili aktivity z dopravnou tematikou "Auto vždy vyhrá". Prítomní mali možnosť oboznámiť sa s prácou všetkých záchranných zložiek, rôzne simulácie nebezpečenstiev, ktoré číhajú na chodcov, cyklistov, vodičov áut a iných účastníkov dopravných nehôd. Občianske združenie Život po nehode zorganizovalo kvalitný program venovaný prevencii proti dopravným nehodám.

Fotoalbum

 

V Nových Zámkoch sa 23. mája uskutočnili majstrovstva Nitrianskeho kraja v steet hokeji starších žiakov. Chlapci si vybojovali vížazstvo a súčasne aj postup na majstrovstva Slovenska. Základ družstva tvorili žiaci IX. D triedy, 2 žiaci VIII. ročníka a 1 žiak zo VII. D triedy. Tento postup je skvelym výsledkom pre našu školu, ktorá môže byť hrdá na svojich športovcov, hlavne hokejistov a volejbalistky.

Fotoalbum

 

Žiaci našej školy sa každoročne zapájajú do rôznych prírodovedných súťaží. Aj tento rok sa svedomite pripravovali aj v biologickej olympiáde kategória  „E“ odbornosť botanika získala Lucia Slušná, žiačka VII.A triedy  1. miesto v obvodnom kole a 2. miesto v krajskom kole. 

Fotoalbum

 

 

Dňa 15. mája sa triedy 6. ročníka zúčastnili podujatia Týždeň v múzeu, ktoré organizovalo Tekovské múzeum v Leviciach. Najprv sme si prehliadli stále expozície – archeológia, história hradu, história lekárstva, cechy, ľudové kroje... Navštívili sme i tvorivé dielne. Mohli sme si vyskúšať výrobu kvietkov a bábok zo šúpolia alebo  odlievanie suvenírov zo sadry. Nakoniec sme vyskúšali šťastie v Šťastnej loptičke a odniesli domov milé suveníry.                                                                                                                                                                                                        

Fotoalbum                                                                                                                                                                                      

 

 

Žiaci I.A, I.B, I.C, II.A, II.B a taktiež II.C triedy sa zúčastnili prehliadky techniky a práce záchranných zložiek v našom meste. Videli pracovníkov hasičskej jednotky priamo v akcii, poskytovanie prvej pomoci pri rôznych úrazoch a dopravných nehodách a tiež policajné vozidlá. Zaujal ich pes, ktorého mohli bez problémov pohladkať a pochváliť ho za pomoc  odkázaným ľuďom.

Fotoalbum

 

Dňa 11.5.2012 sa uskutočnilo každoročné fotenie triednych kolektívov, žiakov a pedagógov školy.

Foto

 

Dňa 6. mája 2012 prijali po prvýkrát sväté prijímanie žiaci tretích ročníkov našej školy. Slávnosť sa uskutočnila vo farskom kostole sv. Michala archanjela za účasti rodičov, krstných a starých rodičov, ale aj vyučujúcich, vychovávateľov a vedenia ZŠ Pri Podlužianke. Svätú omšu celebroval Mgr. Marian Uhrík- kaplán farnosti Levice- mesto. K radostnej atmosfére prispelo aj príjemné jarné počasie.

Fotoalbum

Týždeň Zeme na našej škole sa niesol v znamení rozličných aktivít, ktoré pripravili jednotliví vyučujúci na vyučovacích hodinách, ale aj pani vychovávateľky v rámci ŠKD. Žiaci videli prezentácie, v triedach sa uskutočnili rozhovory a diskusie o význame Zeme. Každá trieda na prvom stupni vytvorila pekné obrázky použitím vrchnákov z plastových fliaš v triedach alebo na školskom dvore.Deň Zeme na ISCED 2 má už svoju tradíciu – starší žiaci, tentokrát žiaci IX.A triedy pod vedením pani učiteľky Štefankovej , si pre mladších spolužiakov pripravili rôzne enviroaktivity na stanovištiach na školskom dvore. Po splnení aktivity každé družstvo dostalo indíciu, z ktorej na poslednom stanovišti mali poskladať posolstvo pre našu planétu Zem.

Fotoalbum

Dňa 9. mája sa žiaci VI.A a VI.B triedy zúčastnili exkurzie do Trenčína.  Naša prvá zastávka bola Trenčiansky hrad. No najprv sme museli zdolať asi 800 schodov, ktoré viedli ku hradu.  V hradnom nádvorí sme prezreli hradnú studňu, s ktorou sa spája známa povesť o Omarovi a Fatime. V hrade sme si prezreli galériu obrazov, na ktorých bola vyobrazená rodina Habsburgovcov aj s Máriou Teréziou. Dozvedeli sme sa tiež, akou zaujímavou technikou maľovali maliari neposedné deti. Okrem toho sme videli Rímsky nápis, množstvo vzácnych exponátov. Nevynechali sme ani Matúšovu vežu, odkiaľ bol krásny výhľad na celý Trenčín.

Fotoalbum

Na našej škole v rámci školského vzdelávacieho programu máme zavedený predmet Regionálna výchova. Zaradením regionálnej výchovy do vyučovania chceme vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam regiónu, prírody, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičtva našich predkov. Našim cieľom je, aby sa žiaci naučili pracovať s historickými poznatkami, aby spoznávali ľudové tradícíe, rotlišovali miestny, regionálny a národný historický priestor, aby rozvíjali svoje prektické zručnosti, ako sú práca s mapou miestnej krajiny, ziskávanie informácií z internetu, literatúry a iných zdrojov.

 Fotogaléria

Žiaci na  hodinách geografie  sa učia interpretovať mapy rôzneho druhu, prácujú  s informáciami o krajine ako časti Zeme. Získané poznatky systemizujú do oblasti fyzickej a humánnej geografie. Poznatky fyzickej geografie sú v oblasti prírodných charakteristík Zeme. Získané informácie vedia žiaci využiť pri triedení poznatkov o krajine. Pri vyučovaní geografie sa veľký dôraz kladie na literatúru ako zdroj, nielen učebnice ale ja odborné a populárno-vedecké časopisy. V obsahu geografie sa snažíme o integráciu a súborný pohľad na poznatky získané v spoločenských či prírodovedných disciplínach.

Žiaci piateho ročníka prejavujú veľký záujem o učivá, ktoré sú späté s prírodou. Planéta Zem predstavuje rozmanitú mozaiku krajín. Na vyučovacích hodinách žiaci svoje nové poznatky radi posúvajú aj svojim spolužiakom.

Fotogaléria

 

 

Dňa 7. mája 2012 sa uskutočnil výchovný koncert pre žiakov 4. – 9. ročníka pod názvom TERRA MAGICA FANTASTICA.

Bol to výchovný koncert zameraný na pálčivé témy prepojenia diskriminácie, zla a šikanovania človeka človekom  s rovnakou bezohľadnosťou vo vzťahu k matke Zemi. Hlavným hrdinom programu je človek nového vývojového stupňa – Homo pacient, ktorý iba dočasne spravuje to, čo dostal zadarmo a... rabuje, kradne a hrabe iba k sebe.

Autorom predstavenia je Boris Lettrich, spevák skupiny AYA, ktorý vychádzal zo svojej pedagogickej praxe ako aj so skúseností z tvorby antidiskriminačných predstavení Ži a nechaj žiť a Mosty.

Fotoalbum

 

 

V dňoch 26. – 27. apríla 2012 reprezentovali dievčatá pod vedením trénera Mgr. Mareka Henčeka našu školu na M – SR vo volejbale v Spišskej Novej Vsi. V základnej skupine si naše dievčatá po výbornom výkone poradili s družstvami základných škôl Bilíková BA, Hnúšťa a P. Bystricou, ktoré zdolali zhodne 2:0 na sety.

Zostava, ktorá získala 2. miesto na M – SR: V. Magyarová, E. Obertová, M. Angušová, K. Kotrusová, L. Tomašovská, L. Szabóová – všetky z 9.A, L. Ábelová – 7.A, M. Zagárová – 7.D, N. Ráczová – 8.B, Z. Senešiová – 6.B

Fotoalbum

 

 

25.apríla 2012 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v speve ľudových piesní Slávik. V podaní žiakov 1. až 9. ročníka zazneli ľudové piesne z rôznych regiónov Slovenska.

Fotoalbum

 

 
Dňa 17. apríla 2012 sa takmer všetci piataci a niekoľko nadaných žiakov z prvého stupňa ocitlo na zázračnej Noemovej arche v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Nastúpili na ňu spolu s tromi tučniakmi, ktorí sa chceli zachrániť pred potopou sveta. Napriek tomu, že na palubu mohli vziať iba dvoch pasažierov z každého druhu, ich priateľstvo bolo také silné, že sa im podarilo oklamať i pozornú holubicu. Divadelné predstavenie bolo poučné pre všetkých divákov a ukázalo silu ozajstného priateľstva. Iba verný priateľ je ochotný riskovať život kvôli kamarátovi a nebojí sa ničoho. Vďaka dôvtipu, sile kamarátstva a schopnosti hrať sa tučniaci prežili aj potopu sveta a my sa už teraz tešíme na ďalšie poučné predstavenia.
 

 

Dňa 12. apríla 2012 sa žiaci našej školy zúčastnili obvodného kola „Školský pohár“ vo futbale mladších žiakov. Spomedzi 30 zúčastnených škôl sa naši žiaci umiestnili na 3. mieste.

Fotoalbum

 

Žiaci 8. ročníkov sa dňa 4. apríla 2012 zúčastnili literárno-dejepisnej exkurzie v Martine. Čakali ich tri zastávky plné informácií a zaujímavostí. 

 

 

I tento rok sme sa zapojili do literárnej súťaže Kukučínova literárna Revúca.  Teší nás, že dve naše žiačky získali výborné umiestnenie v celoslovenskom kole.

Patrícia Javrová z 8. B triedy získala bronzové pásmo v kategórii próza a Terézia Bátovská z 9. A triedy získala strieborné pásmo v kategórii poézia i próza.


 

V dňoch 26. a 28. marca organizovala naša škola obvodné kolo v hádzanej žiakov a žiačok.

Chlapci sa umiestnili na 3. mieste a dievčatá na 2. mieste.

Fotoalbum

 

Žiaci prvého a druhého ročníka našej školy zažili  22. marca pekné zážitky počas popoludnia plného rozprávok, hier, dramatizácie a rôznych iných veku primeraných úloh. 

Fotoalbum

 

Dňa 20. marca 2012 sa uskutočnili rozličné podujatia k blížiacemu sa DŇU VODY.

Žiaci si prezreli prezentáciu, ktorá bola zameraná na nasledovné javy:

V rámci prvých štyroch vyučovacích hodín sa v jedálni podľa harmonogramu vystriedali všetky triedy 1. stupňa na ochutnávke a porovnávaní minerálnej a pitnej vody z vodovodného kohútika. 

Súčasťou aktivít k DŇU VODY žiaci tvorili texty, písali básničky, či kreslili obrázky na túto tému.

Vyzdvihol sa význam vody,  následky znečisťovania vodných zdrojov a prakticky si žiaci uvedomili chuť rôznych druhov vody.

Fotoalbum

 

 

Z minulosti a tradícií národa vieme, že sa odpradávna lúčili ľudia s odchádzajúcou zimou rôznymi zvykmi. Medzi ne patrí aj vynášanie figuríny oblečenej v ľudovom kroji alebo handrách so spevom a tancom do potoka alebo rieky.

Aj naši žiaci uskutočnili takýto zvyk tým, že vyrobili bábku a hodili ju do neďalekej Podlužianky. Aktivita sa uskutočnila v rámci činností ŠKD. Žiaci sa s týmto zvykom stotožnili a mali z neho pekný zážitok. 

Fotoalbum

 

Dňa 15. marca sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Výsledky si môžete pozrieť na adrese.. Víťazom srdečne blahoželáme,  ostatným prajeme veľa úspechov v ďalšom školskom roku.

 

 
Dňa 14. marca sa žiaci ôsmeho ročníka zúčastnili exkurzie na výstave Nábytok a bývanie v Nitre.
Výstava bola zameraná na najnovšie trendy v oblasti bytových doplnkov a nábytku.
Žiakov najviac zaujali rôzne modely najmodernejších stolov a stoličiek.
Sedačky a záhradné stoličky si aj vyskúšali.
Na výstave si mohli návštevníci prezrieť aj rozličné tvary lustrov a iných drobností, ktoré spríjemnia bývanie.

Fotoalbum

Prezentácia

 

Dňa 14. marca 2012 sa žiaci druhého stupňa našej školy zúčastnili videoprojekcie o cestách Maximilána Hella, významného astronóma 18. storočia a rodáka zo Štiavnických Baní, ktorý zohral významnú úlohu pri pozorovaní jedného z najvzácnejších predpovedateľných astronomických úkazov, akým je prechod Venuše popred slnečný disk.

Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom v spolupráci s medzinárodným projektom VENUS TRANSIT 2012, realizovaného pracovníkmi Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici sa rozhodla významnou mierou spopularizovať a zapojiť do  pozorovania tohto vzácneho úkazu.

 

Dňa 8. marca sa v V. a VII. oddelení školského klubu detí uskutočnilo popoludnie s členmi Červeného kríža. Žiaci sa oboznámili s prácou zdravotníkov, videli, ako treba ošetriť rany a následky úrazov. Prakticky si vyskúšali aktivity spojené s poskytovaním prvej pomoci v rôznych situáciách.

Fotoalbum

 

Dňa 05. marca 2012 sa v Dome Matice slovenskej v Leviciach odovzdávali ocenenia v súťaži Európa v škole. Naša škola mala zastúpenie v literárnej sekcii, v multimediálnej sekcii i vo výtvarnej sekcii.

                Porota rozhodla o udelení  cien nasledovne:

LITERÁRNE PRÁCE

 1. kategória –  Daniela Grmanová III.A – 3. miesto
 2. kategória – Mariam Srire – VII.B – 1. miesto
 3. kategória – Miroslava Udvardyová – VIII.B – 2. miesto

MULTIMEDIÁLNE PRÁCE

2. kategória – kolektív VIII.B – 2. miesto (zástupca – M. Udvardyová)

                     kolektív IX. A – 1. miesto (zástupca - Veronika Slušná)

UMELECKÉ PRÁCE

2. kategória- Simon Guťan- IV.B- 1. miesto

Ocenené práce na 1. a 2. mieste postupujú do celoslovenského kola. Oceneným blahoželáme, prajeme do budúcnosti veľa tvorivých nápadov, inšpiráciu i originalitu. Nech všetkým povzbudí myšlienka: „Všetko čo robíme, má svoj význam a zmysel.“


Fotoalbum

 

 

Dňa 15. februára sa na našej škole uskutočnil karneval žiakov 1. až 4. ročníka.  Pestrý program zabezpečili pani vychovávateľky, účinkovali a organizovali žiačky študujúce PaSA, ktoré vykonávajú u nás v ŠKD pedagogickú prax.  Atmosféra bola príjemná a žiaci sa do sýtosti vyšantili vo víre hudby a tanca.

Viď fotoalbum

Video

 

V rámci sezónnych činností zabezpečujú vyučujúci pedagógovia  1. stupňa hodiny telesnej výchovy  na zimnom štadióne.Všetci žiaci majú možnosť osvojiť si základy korčuľovania. Pomoc pri starostlivosti o deti poskytujú aj ochotní a zodpovední rodičia. Takéto hodiny prinášajú mnoho zábavy, poučenia a žiaci sa učia samostatnosti pri sebaobslužných činnostiach.

Viď fotoalbum

 

V dňoch 10. a 11. februára sa uskutočnil zápis budúcich prváčikov do základnej školy. Kým rodičia vyplňovali tlačivá, deťom sa venovali pani učiteľky, ktoré pracovným listom a rôznymi úlohami overovali vedomosti a zručnosti detí z materských škôl. Po tejto aktivite si mohli detri za odmenu vybrať niečo z ponúkaných výrobkov našich žiakov a šikovných pani učiteliek a vychovávateliek.

Viď fotoalbum

 

Dňa 7.2. 2012 sa žiaci VI.A, B, C  siedmeho a ôsmeho ročníka zúčastnili divadelného predstavenia Cesta okolo sveta za 80 dní  v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene.  Muzikál bol spracovaný podľa rovnomenného románu J. Verna . Dej sa odohráva v roku 1872, v dobe, keď najväčšou koloniálnou mocnosťou bolo Anglicko.  Predstavenie žiakov zaujalo a okrem toho si zopakovali aj dejepisné a geografické vedomosti.

Viď fotoalbum

 

Dňa 13.2.2012 sa žiaci 3.A a 3.C triedy ZŠ Pri Podlužianke 6 v Leviciach zúčastnili exkurzie v Tekovskom múzeu v Leviciach  na výstave pod názvom „ Prírodovedné zbierky „.Pútavý odborný výklad sprievodkyne umožnil žiakom vidieť a pomenovať ukážky z prírodných zbierok .Spoznali rôzne druhy nerastov, skamenelín, živočíchov a rastlín. Systematické rozdelenie exponátov prehĺbilo žiakom poznatky o rôznorodosti prírody z okolia Levíc.

Viď fotoalbum

 

Dňa 3.februára 2012 sa uskutočnil 18. reprezentačný ples rodičov, učiteľov a priateľov základnej školy  v priestoroch reštaurácie Perec. Na úvod  všetkých prítomných potešil pohľad na mladých tanečníkov, ktorí predviedli pestrú zmes štandardných , latinsko-amerických  a moderných tancov. Po príhovore pani riaditeľky sa oficiálne začal ples. Všetci prítomní sa kultivovane zabávali, atmosféra bola príjemná. Bohatá tombola potešila mnohých prítomných. Srdečne ďakujeme všetkým sponzorom za ich štedré príspevky.

Sponzori: p.Zajková, p.Krištofová, p.Belániová, p.Viglaš, p.Papová, p.Jánéová, p.Novotný, p.Bajan, p.Leszkóová, p.Tóth, p.Pástorová, p.Kravcová, p.Halama, p.Leporisová, p.Turániová, p.Forgáčová, p.Beláni, p.Zsigová, p.Révaiová, p.Maľová, p.Mikolajová, p.Ilavská, p.Kermiet, p.Éderová, p.Schweier, p.Szabóov, p.Kratinová, p.Kravec, p.Nainerová, p.Marčeková, p.Petrášová, p.Fašánek, p.Drabčaťová, p.Kulčárová, p.Pericht, p.Blašková, p.Križanová, p.Dukátová, p. RNDr. PhMr. Belaňová, p. MUDr. Výboštek, p. MUDr. Csendes, Levické mliekarne, Levické pekárne, Železiarstvo Majer, MILAN OPTIC, MsKS Levice, Rada rodičov, MECOM, JM-EDEN Krupina, Mraziarne CHRIEN Zvolen, L&L BIJOU, Mäso ŠIKO,  Bánovce nad Bebravou, Podlužany, Veľkosklad Bohuš Šesták (Galanta), TK- LIBRI, OZ HENŽEL

Viď fotoalbum

 

 

V období 29.1.2012-2.2.2012 sa žiaci 6. ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku v lokalite Košariská pod vedením dvoch inštruktorov (Mgr. Betinová a Mgr. Henček ). 25 žiaci boli ubytovaní v turistickej ubytovni a samotný výcvik prebiehal v areáli Ski-centra Nižná. Aj napriek nízkym teplotám sa deti tešili výborným snehovým podmienkam a skvelej atmosfére.

Fotoalbum

 

V dňoch 24. až 26. janára sa uskutočnili dni otvorených dverí pre rodičov a predškolákov v prváckych a druháckych triedach. Dospelí aj budúci školáci si prezreli priestory školy a mohli nahliadnuť aj do vyučovacieho procesu u našich najmladších žiakov školy. Rodičia sa informovali na smerovanie a zameranie školy, ale pýtali sa aj na iné možnosti vzdelávania. Predškoláci vyfarbovali rôzne pracovné listy, zapojili sa do vyučovania a kreslili na interktívnu tabuľu.

Viď fotoalbum

 

Dňa 23. januára 2012 sa uskutočnila exkurzia prvákov a druhákov na Hasičskú a záchrannú stanicu, aby sa oboznámili s prácou hasičov. Žiaci si prezreli hasičské autá, pomôcky a náradie ľudí, ktorí každodenne zachraňujú ľudský život. Exkurzia splnila svoj účel, deti zaujala a veľa sa aj naučili o tomto náročnom povolaní.

Viď fotoalbum

 

Posledný týždeň minulého kalendárneho roka bol veľmi rušný, uskutočňovali sa rôzne aktivity podfarbené predvianočným časom. Celá škola bola v napätí prichádzajúcich sviatkov lásky, pokoja a porozumenia.
V decembri sa  rozbehli školské kolá súťaží – žiaci mali možnosť zapojiť sa do matematických, jazykových  prírodovedných aj dejepisných súťaží. Tí najšikovnejší z nich budú školu reprezentovať v obvodných kolách. Najväčší záujem bol o riešenie pytagoriády a geografickej olympiády. Víťazom všetkých súťaží držíme palce.
Dňa 22.12. sa uskutočnil tradičný prezentačný deň žiakov piateho až ôsmeho ročníka.  Žiakov najviac zaujali témy o Vianociach, divoch sveta  a výtvoroch prírody na našej Zemi  - preto  ich najčastejšie spracovávali vo svojich ročníkových prácach. Predovšetkým tie vianočné boli veľmi zaujímavé  - boli spojené s praktickými ukážkami stolovania a tradičným vianočným jedálnym lístkom.
 Veľmi hodnotná bola práca kolektívu VIII. B triedy pod vedením p. učiteľky Kovácsovej- Ližbetinovej pod názvom Ekologický školský audit zameraná na šetrenie rôznych druhov energií na našej škole.
Ukončil sa aj rozsiahly projekt Tvorivá škola, na základe ktorého škola získala hodnotné učebné pomôcky a pani učiteľky vytvorili praktický učebný materiál.
Dňa 21. decembra sa vo všetkých nižších a niektorých vyšších ročníkoch uskutočnili vianočné besiedky. Niektoré triedy dokonca pripravili aj kultúrny program a predviedli ho svojim rodičom.
Tento deň sa žiaci zúčastnili aj výchovného koncertu s názvom Vinšujeme vám..., kde sa oboznámili s vianočnými zvykmi, piesňami a hudbou spojenou s Vianocami v našom regióne.
V niektorých triedach sa posledný deň školského roka na tvorivých dielňach žiaci intenzívne snažili vytvoriť čo najkrajšie predmety, ktoré chystali na vianočnú tržnicu. 

 

 

Tím 10 pedagógov  pod vedením koordinátoriek projektu Mgr. Burínovej a RNDr. Karasovej v spolupráci s vedením školy v októbri 2009 odštartoval realizáciu projektu s názvom Tvorivá škola. Počas dvoch rokov pedagógovia pracovali na čiastkových aktivitách s jasným cieľom - vytvoriť a realizovať vzdelávací program školy s dôrazom na podporu vzdelávania a prípravu nových učebných materiálov. Azda najväčším prínosom a zároveň zavŕšením všetkých aktivít bolo vytvorenie kvalitných učebných materiálov English in Science a Regionálna výchova, ktoré vypracovali pedagógovia zapojení do projektu.

Za prítomnosti primátora mesta Levice Ing. Mišáka, vedúceho odboru školstva Mgr. Bátovského a pracovníkov Štátnej školskej inšpekcie škola projekt slávnostne ukončila a prezentovala výsledky svojej práce formou otvorených hodín regionálnej výchovy a anglického jazyka v prírodných vedách. Prítomní hostia mohli vidieť aj prácu na vyučovacích hodinách s novými učebnicami a získanými didaktickými pomôckami a technikou.

Viď fotoalbum

 

V decembri  sa  rozbehli školské kolá súťaží – žiaci mali možnosť zapojiť sa do matematických , jazykových  prírodovedných aj dejepisných súťaží. Tí najšikovnejší z nich budú školu reprezentovať v obvodných kolách. Najväčší záujem bol o riešenie pytagoriády a geografickej olympiády. Víťazom všetkých súťaží držíme palce.

Viď fotoalbum

 

Dňa 22.12.2011 sa v priestoroch našej školy konali Vianočné trhy, ktorých sa zúčastnili nielen žiaci, ale aj rodičia, starí rodičia a pedagógovia školy. V priestoroch školskej jedálne sa hemžilo návštevníkmi a predávajúcimi deťmi. Mnohé výrobky boli naozaj nádherné a hodnotné. Vyzbierané peniaze pôjdu do triednych fondov. Rodičia a návštevnici sa mohli kochat aj krásnou Vianočnou výzdobov školských priestorov. Veď posuďte sami.. (fotoalbum)

 

Dňa 22.12. sa uskutočnil tradičný prezentačný deň žiakov piateho až ôsmeho ročníka.  Žiakov najviac zaujali témy o Vianociach, divoch sveta  a výtvoroch prírody na našej Zemi  - preto  ich najčastejšie spracovávali vo svojich ročníkových prácach. Predovšetkým tie vianočné boli veľmi zaujímavé  - boli spojené s praktickými ukážkami stolovania a tradičným vianočným jedálnym lístkom.
 Veľmi hodnotná bola práca kolektívu VIII. B triedy pod vedením p. učiteľky Kovácsovej- Ližbetinovej pod názvom Ekologický školský audit zameraná šetrenie rôznych druhov energií na našej škole.

Viď fotoalbum

 

Dňa 15.12.2011 sa uskutočnila videokonferencia Christmas WorldWide, ktorej sa zúčastnili: žiaci našej školy, študenti Gymnázia v Želiezovciach, a taktiež žiaci, študenti a pedagógovia z Litvy, Azerbajdžanu a Francúzska. Témou konferencie boli Vianočné tradície v rôznych kútoch sveta.

http://globaleducation.ning.com/profiles/blogs/christmas-worldwide?xg_source=activity

 

Pondelkové popoludnie, 12. decembra, sa nieslo v znamení príjemného posedenia. Žiaci VI. A a VI. B triedy, ktorí sa v októbri zúčastnili jazykovo-poznávacieho výletu do Worthingu si pre rodičov pripravili posedenie s príznačným názvom „English Tea“. S rodičmi sa podelili o svoje dojmy a zážitky z Anglicka, pripravili si zaujímavé prezentácie s množstvom fotografií a na záver nechýbal ani minikvíz pre rodičov. Celý večierok sa niesol v príjemnej atmosfére a samozrejme, nechýbali ani anglické keksy a anglický čaj. 

Viď fotoalbum

 

Dňa 7. decembra, po skončení vyučovania, sme sa ponáhľali do telocvične. Prečo? Uskutočnil sa totiž vianočný turnaj vo vybíjanej a basketbale s názvom VI. A vs. VI. B. Dievčatá z oboch tried súťažili vo vybíjanej a chlapci si svoje sily zmerali v basketbale. Oba zápasy rozhodovala pani uč. Betinová. Celý turnaj prebiehal v neskutočnej atmosfére a za neutíchajúceho povzbudzovania žiakov. Každé z družstiev zvolilo vlastnú taktiku, bojovalo zo všetkých síl a snažilo sa strhnúť víťazstvo na svoju stranu. A hoci obe prvenstvá nakoniec patrili žiakom VI.B triedy, nik nesmútil. Zažili sme totiž perfektné športové popoludnie a urobili sme niečo aj pre svoje zdravie. Už teraz sa tešíme na ďalší turnaj a odvetu! Zároveň  ďakujeme triednym učiteľkám a p. učiteľke Betinovej za to, že nám umožňujú organizovať takéto akcie. Športu zdar!!

 Viď fotoalbum

 

6. decembra žiaci našej školy zažili príjemné prekvapenie. Navštívil ich Mikuláš!  V sprievode čertov a anjelov navštívil jednotlivé triedy na II. stupni. A tých, čo si to, samozrejme, zaslúžili, odmenil sladkým prekvapením.

Viď fotoalbum

 

Žiacky parlament našej školy opäť pripravil pre žiakov zaujímavú súťaž. Mikulášske popoludnie, 6. decembra,  sa nieslo v znamení sudoku. Odvahu prihlásiť sa  do súťaže v riešení obľúbeného japonského hlavolamu nabralo mnoho dievčat i chlapcov z prvého i druhého stupňa. Do riešenia sa pustili naozaj s chuťou. V triede zavládlo hrobové ticho a bolo počuť len šuchot ceruziek. A ako to dopadlo? Najúspešnejšími riešiteľmi sa stali Dagmar Mesárošová zo VI. A a Lucia Karasová zo IV. B triedy. Víťazom blahoželáme a veríme, že o rok sa opäť stretneme v hojnom počte.

Viď fotoalbum

 

Dňa 30.11.2011 sme sa zúčastnili hokejového zápasu KHL v Poprade. Na zápas sa tešili všetci. Priebeh zápasu bol výborný a koniec ešte lepší keďže sme videli aj samostatné nájazdy, po ktorých zvíťazili domáci HC Lev nad OHK Dnamo Moskva.

Viď fotoalbum

 

Dňa 30. 11. sa uskutočnilo školské kolo v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Žiaci súťažili v troch kategóriách, víťazi postupujú do základného kola, ktoré sa uskutoční 5. decembra.

Viď fotoalbum

 

Dňa 22. novembra 2011 žiaci VI.C a VI.D triedy sa zúčastnili divadelného predstavenia v Divadle Jána Palárika v Trnave. Pozreli divadelné predstavenie Adelkina cesta za šťastím.

Viď fotoalbum

 

21.11.2011  sme si na našej škole pripomínali Deň boja proti fajčeniu. Krátka rozhlasová relácia otvorila sériu aktivít.  Žiaci IX. C triedy sa snažili zviditeľniť tento deň, pripomenúť dôvody, prečo nezačať fajčiť,  zdravotných rizikách fajčenia, nebezpečenstvo pasívneho fajčenia , ale aj o tom, aké výhody má pre zdravie  fajčiara s týmto zlozvykom skončiť. Cieľom aktivít bolo to , aby si mládež uvedomila aké dôležité je zdravie, čo všetko ho môže poškodzovať , a aby si osvojili vedomie, že normálne je nefajčiť. Deviataci sa obliekli do kostýmov, v ktorých počas dňa chodili medzi žiakov , skúšali ich krátkymi otázkami na tému fajčenia. Úspešných žiakov potom odmenili cukríkmi, brožúrkami k danej téme, drobnými upomienkovými darčekmi.

Viď fotoalbum

 

Dňa 15.11.2011 žiaci 6. ročníka pod vedením Mgr. Mosijenka sa zúčastnili medzinárodnej videokonferencie v rámci projektu E-Twinning, kde prezentovali vyučovanie ruského jazyka na našej škole. Organizátorom videokonferencie bola partnerská škola z Litvy na čele s Grazinou Likpetriene (Arts Teacher, Lithuania). Ďalšími účastníkmi boli Larisa Tichonova (Russian language teacher, Lithuania), Parvana Pirieva (English language teacher, Azerbaijan) a vedenie materskej škôlky (kindergarten of Šeduva, Lithuania) spolu s ich zverencami.

http://globaleducation.ning.com/profiles/blogs/etwinning-community-for-schools-in-europe-1

Viď fotoalbum 

 

Dňa 11. novembra si naši žiaci 1. až 4. ročníka mohli pozrieť a vypočuť jednu zo sérií Malá škola slušnosti s názvom Boj so závislosťou.Do divadelného predstavenia boli zakomponovaní aj malí školáci, pre ktorých vystúpenie znamenalo  vžiť sa do rôznych situácií, zvierat aj  ľudí. Všetci sa veľmi dobre zasmiali,  potešili.Žiaci sa dobre zabavili, poučili na príbehoch a doniesli si domov umelecký zážitok.

 

Žiaci VIII. B sa zapojili do projektu Aktívne globálne týždne, ktoré organizuje občianske združenie Človek v ohrození. Akcia mala názov Ekologický školský audit. Výskum pozostával z pozorovania a následne zápisu do formulára. Žiaci sa v období od 7.11. – do 11.11. 2011 zamerali na šetrenie energie na škole. Všímali si predovšetkým počet svietiacich lámp, počet otvorených okien a kvapkanie vody z vodovodného kohútika počas 2. vyučovacej hodiny.

Vypracovali ekologický audit školy – vo forme prezentácie, v ktorom zhodnotili šetrenie, príp. plytvanie energie na škole. Ponúkli vlastné riešenia na úsporu energie. Zároveň téma poukazovala na to, že v rozvojových krajinách alebo v tzv. krajinách globálneho Juhu nie je až tak samozrejmá voda vo vodovodnom kohútiku, svetlo z lámp, osvetlené miestnosti, v ktorých je príjemne teplo. Kým my plytváme touto energiou, na iným miestach ju nemajú vôbec. V závere žiaci prezentovali názor, že šetrenie energie na našej škole nie je zlé, no vždy sa v šetrení dá zlepšiť.

Viď fotoalbum

 

Dňa 10.novembra 2011 sa v priestoroch SPŠ v Levciach konalo Obvodné kolo Technickej olympiády. Zo školského kola do obvodného kola boli nominovaní za našu školu v kategórii „A“ žiaci Marek Ďatko a Samuel Holota, obaja z VIII. A. triedy. V kategórii „B“ postúpil do obvodného kola Adam Karas zo VII. A triedy. Žiakov pripravoval Mgr. Eduard Mráz.

Súžaž pozostávala z teoretickej časti formou testu a praktickej časti, kde žiaci museli zhotoviť výrobok na danú tému. V obvodnom kole si veľmi dobre počínal Adam Karas, ktorý vo svojej kategórii skončil na prvom mieste s postupom do krajského kola a ako jediný v tejto kategórii bude zastupovať školy z Levického okresu.

Viď fotoalbum

 

Dňa 4. novembra 2011 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Žiaci 8. a 9. ročníka si zmerali svoje sily v troch súťažných častiach - vedomostnom teste, transformácii textu a ústnej časti, v ktorej mali žiaci utvoriť a predniesť diskusný príspevok. Víťazom a postupujúcim do obvodného kola sa stala Matúš Števko z 9. A. Srdečne blahoželáme.

Viď fotoalbum

 

Dňa 2.11.2011 prišli do našej školy príslušníčky PZ v Nitre. Spolu so žiakmi deviatych a ôsmych ročníkov diskutovali na tému kriminalita mládeže a súvislosť užívania omamných a návykových látok na konanie mládeže. Žiaci sa aktívne zapájali do rozhovorov , boli zvedaví predovšetkým na to, ako príslušníci PZ postupujú pri zadržaní mladistvých, čo sa s nimi ďalej deje a ako sú postihovaní.

Viď fotoalbum 

 

Dňa 26. 10. 2011 sa na ZŠ Pri Podlužianke 6 v Leviciach konal Hallloween. Na oslavu svojej nesmrteľnosti sa tu stretli strašidlá každého druhu z tretích a štvrtých ročníkov. O 17.00 hod kráľ Hagadah a jeho brat Dementor privítali mladšie pokolenie duchov, ježibáb, zombíkov, kostier, čarodejníkov, duchov a mnohých ďalších.

Oboznámili ich s priebehom večera. Po vyhodnotení najkrajšie vyrezaných tekvíc nasledovali skúšky zručnosti, v ktorých súťažili nesmrteľníci medzi triedami.Po odmenení víťazov nasledovalo malé občerstvenie v podobe halloweenskej pizze a halloweenského punču.

Hlavnou časťou večera bolo hľadanie 4 tajomných komnát, v ktorých mali nesmrteľníci rozdelení do skupín, riešiť rôzne náročné úlohy. V komnatách získavali body a 3 najlepšie skupiny boli odmenené vecnými cenami. Halloweenský večer bol ukončený diskotékou, v rámci ktorej boli vyhodnotené aj najkrajšie halloweenské masky.

Viď fotoalbum

 

V mesiaci október začala prebiehať súťaž vo floorbale mladších a starších žiakov a mladších a starších žiačok.Naša škola, tak ako po minulé roky organizovala základné kolá mladších žiakov, starších žiakov, mladších žiačok a starších žiačok.V základnom kole mladších žiakov naši žiaci vyhrali svoju skupinu, keď postupne zvíťazili nad svojimi súpermi a postúpili na obvodné kolo.

Starší žiaci, tak ako mladší žiaci zvíťazili vo všetkých stretnutiach a zaslúžene postúpili na obvodné kolo.Základné kolo mladších a starších dievčat sa hralo súbežne, a našim dievčatám sa darilo striedavo. Mladšie žiačky postúpili na obvodné kolo keď vyhrali svoju skupinu, ale staršie žiačky nepostúpili, keď v rozhodujúcom stretnutí prehrali s Kalnou nad Hronom.

Obvodné kolo mladších žiakov a žiačok organizovala naša škola. Našim žiakom a žiačkam sa nedarilo a skončili rovnako na 3. mieste.Obvodné kolo starších žiakov usporadúvala Základná škola, Školská 14, Levice. Naši žiaci porazili všetky družstvá a postúpili na Majstrovstvá kraja, ktoré sa budú konať dňa 22.11.2011 na Základnej škole, Školská 14, Levice.


Naši šiestaci si mohli preveriť a v praxi vyskúšať svoje vedomosti z angličtiny. V dňoch 7. – 15. októbra sa zúčastnili jazykovo-poznávacieho pobytu v  prímorskom mestečku Worthing na juhu Anglicka. Počas pobytu absolvovali jazykový kurz v miestnej jazykovej škole s anglickými lektormi. Okrem toho mali možnosť na  vlastné oči uvidieť  veľa zaujímavých miest a pamiatok, o ktorých sa učia nielen na hodinách angličtiny, ale aj dejepisu či geografie.  Navštívili  prístav v Portsmouth, v ktorom kotvia najväčšie vojnové lode, stáli na palube lode Victory, na ktorej bojoval admirál Nelson.  Nevynechali  ani kráľovské sídlo Windsor či  Royal Pavillion v Brightone.  Veľkým zážitkom bola i návšteva tajomného Stonehenge či možnosť stáť na nultom poludníku v Greenwich.  Samozrejme, nevynechali ani pamätihodnosti Londýna – Westminster Abbey, Houses of Parliament, Big Ben, Buckingham Palace, Trafalgar Square, St.Pauls Cathedral a mnohé iné.  Zážitok z Londýna bol o to väčší, že anglickú metropolu spoznávali nielen počas prechádzky mestom, ale aj počas plavby po Temži. 

Ubytovanie v hosťovských rodinách, a teda priamy kontakt s Angličanmi preveril schopnosť žiakov dohovoriť sa a komunikovať v anglickom jazyku. Nadobudli určité sebavedomie v oblasti použitia jazyka a odkázaní sami  na seba, bez možnosti použitia slovenčiny, sa zlepšovali v hovorení a porozumení angličtiny. Okrem toho spoznávali kultúru obyvateľov britských ostrovov, ochutnali miestnu kuchyňu a nadviazali nové priateľstvá. Tento pobyt dal našim žiakom nielen nezabudnuteľné zážitky, ale najmä motiváciu učiť sa cudzí jazyk.

Viď fotoalbum

Dňa 18. októbra 2011 sa žiaci V.A triedy preniesli do čarovného sveta rozprávok.Pani riaditeľka Tekovskej knižnice v Leviciach im pútavou formou priblížila svet slovenských ľudových rozprávok a neskôr i osobnosť a tvorbu Pavla Dobšinského.

V ďalšej časti hodiny piataci riešili rôzne rébusy a hľadali nové informácie o tomto autorovi. Za správne odpovede si odniesli malé odmeny a už teraz sa tešia na nasledujúce literárne hodiny v knižnici.

Viď fotoalbum

Jeseň je pani  bohatá... a vedia to aj deti.  Preto každú jeseň skrášľujú svoje triedy, školu  a súťažia o najkrajšiu jesennú výzdobu.  V tomto školskom roku veľmi tvorivo využili plody jesene  vo svojich triedach ako aj  pri zhotovovaní strašiakov.   Strašiaci dostali nielen nápadité oblečenie, ale aj mená – Cecília, Inžinier Šani , pani Oriešková...  „Tekvicoví  kamaráti“ spestrili vchod do budovy a vyčarili úsmev nielen na tvárach detí ale aj dospelých .

Viď fotoalbum

Žiaci našej školy realizovali intenzívnejšie aktivity tejto prierezovej témy dňa 4. októbra v teoretickej a praktickej časti. 

Žiaci preskúmali prácu hasičov, pomôcky, ktoré pri svojej práci požívajú, dozvedeli sa, ako poskytujeme prvú pomoc pri úrazoch a tiež boli žiaci informovaní prezentáciou a  odborným výkladom, v čom spočíva civilná obrana.

Po teoretickej časti si žiaci prakticky overovali vedomosti z rôznych oblastí ochrany života a zdravia osôb.

Viď fotoalbum

Dňa 3.10.2011 boli naši prváci za účasti rodičov a hostí riaditeľkou školy Mgr . Máriou Čukovou  slávnostne pasovaní na riadnych žiakov našej školy.

Viď fotoalbum

V dňoch 8. a 9. septembra sa žiaci prvých ročníkov zúčastnili na akcii „Vodárne deťom“. Deti maľovali na hydrant a vyfarbovali veľké omaľovánky s kvapkou. Na záver si poskákali na nafukovacom hrade. Za odmenu dostali lízanku a zošit.                               

Viď fotoalbum

Dňa 5 septembra sa otvorili brány našej školy, aby do nich po dvojmesačných prázdninách znova vošli učitelia, rodičia, žiaci a ostatní zamestnanci . Zazvonil zvonec a oznámil koniec letných dní voľna a oddychu. Žiakov čakajú školské povinnosti, prijímanie nových informácií a zážitkov.

Najviac sa však na začiatok školského roka tešili naši noví žiaci prvého ročníka. Čakali na nich štyri pekné triedy s pani učiteľkami a pani vychovávateľkami. Starší spolužiaci im prajú veľa elánu, trpezlivosti a úspechov v škole.

Všetci veríme, že aj tento školský rok prinesie so sebou veľa nových poznatkov, zábavu a radosť  z dobre uskutočnenej práce.

Viď fotoalbum

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Pri Podlužianke 6, Levice
  Pri Podlužianke 6, 93401 Levice
 • sekretariát: 036/ 6305 261

  školská jedáleň: 036/ 6312 692

  fax: 036/ 6305 261

Fotogaléria