Navigácia

Mladí zdravotníci

Dňa 6.6. 2011 sa pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi, konala okresná prehliadka ,,Družstiev mladých zdravotníkov“ ,do ktorej sa zapojili aj žiaci II. C triedy pod vedením p. učiteľky PaedDr. Z. Drgoňovej. Pre žiakov bolo pripravených 6. stanovíšť, na kt. si mohli vyskúšať ošetrovanie rán, zlomenín, odrenín, popálenín a rôznych iných úrazov. Žiakom sa prehliadka veľmi páčila a už teraz sa tešia na budúci rok.

Otvorená hodina AJ v PV

Naša základná škola sa zameriava okrem športu aj na intenzívnu vyuku anglického jazyka už od prvej triedy.
Pred nástupom do piatej triedy čaká žiakov písomné preverovanie vedomostí, na základe ktorého sú rozdelení do jednotlivých tried. Prihliada sa samozrejme aj na výsledky štvrťročných písomných prác.
Jednou z tried je aj trieda s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka.
Pre rodičov budúcich piatakov sa uskutočnila otvorená hodina anglického jazyka v prírodných vedách, aby si vedeli predstaviť, v čom spočíva náplň práce na tejto netradičnej vyučovacej hodine.
Deň detí
Mesiac jún sa začal oslavou všetkých žiakov. Triedni učitelia zabezpečili aktivity, ktoré žiakov zaujali, pobavili a poučili. Niektorí za pohybovali v okolí
školy, iní sa vybrali do prírody prípadne do iných miest.
Ročníkové práce
V júni 2011 prebehli v II. A a v IV. A prezentácie ročníkových prác začlenených všeobecne intelektovo nadaných žiakov I. stupňa .
Škola v prírode
V dňoch 28.mája až 3.júna sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili školy v prírode v Tatranskej Lesnej v Detskom raji a v penzióne Erika.
Žiaci spoznávali krásu Vysokých Tatier prostredníctvom túr na Skalnaté pleso, Hrebienok, Studenovodské vodopády a Reinerovu chatu. Navštívili
tiež Spišský hrad, ZOO a Aqua Relax v Tatranskej Lomnici.
Slávnosť prvého svätého prijímania
Dňa 15. mája mali žiaci našej školy Slávnosť prvého prijímania v kostole sv. Michala Arcganjela v Leviciach. Radosť v sdci im nepokazilo ani
upršané počasie a spolu so svojimi rodičmi a starými rodičmi zažili nezabudnuteľné chvíle.
Čo vieš o hviezdach?
21. ročník celoslovenskej súťaže Čo vieš o hviezdach organizačne zabezpečila Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci
s Krajskou hvezdárňou a planetáriom M. Hella v Žiari nad Hronom. Súťaž bola mimoriadne náročná a pozostávala z 5 častí (príklady, slepá mapa,
aspekty, test, ústna časť). Žiaci sa poriadne potrápili. Ale oplatilo sa.  Adam Karas zo VI. A dosiahol vynikajúce 3. miesto.  Skvelým  úspechom sa
však môže pochváliť aj Andrejka Labovská zo IV. A, ktorá ako štvrtáčka hneď na prvý pokus postúpila až na celoslovenské kolo.
Deň matiek
V máji si každoročne pripomíname význam matiek v živote každého žiaka rôznymi aktivitami. Prváci a druháci sa zodpovedne pripravovali na krátke
kultúrne programy už niekoľko dní pred ich uskutočnením. V každej triede vládla iná, slávnostná atmosféra.
Výstava dravcov
Dňa 16. mája 2011  sa žiaci našej školy zúčastnili  zaujímavého environmentálneho programu , ktorý pripravila česká spoločnosť Zayferus–
zameraná na ekológiu, ochranu a poznanie prírodného spoločenstva dravých vtákov. Okrem zaujímavostí zo života dravcov ako orol skalný, sokol
rároh, sup, sova snežná, kuvik  a mnoho ďalších  - žiaci videli praktické ukážky a mali možnosť pozorovať ich správanie sa  aj  pri love.
Dopravná výchova
Žiaci nižších ročníkov našej školy mali možnosť teoreticky aj prakticky nadobudnúť a overiť vedomosti z dopravnej výchovy. Teória sa uskutočnila v
jednotlivých triedach, praktické zručnosti žiaci precvičovali na prenosnom dopravnom ihrisku umiestnenom na školskom dvore.
Európa v škole
Dňa 17. mája 2011 sa v Bratislave v priestoroch Iuventy uskutočnilo slávnostné podujatie Deň Európy v škole 2011 spojené s vyhlásením
výsledkov celoslovenského kola súťaže Európa v škole. Súťaž sa prebieha pod patronátom Európskeho parlamentu, Rady Európy a Ministerstva
školstva SR.
Návšteva Talianska v rámci projektu Comenius
Začiatkom mája sme sa my, žiaci 8. ročníka a učitelia anglického jazyka zúčastnili stretnutia partnerských škôl v rámci projektu Comenius. Toto
posledné stretnutie nášho dvojročného partnerstva, na ktorom sme zhodnotili svoju prácu a úspechy sa konalo na malebnom talianskom
ostrovčeku Sant´Antioco pri Sardínii.
Deň Zeme
22. apríl - Svetový deň Zeme si ZŠ Pri Podlužianke 6 v Leviciach pripomína každoročne rôznymi aktivitami. Tento rok sme ho oslávili už 20. apríla
pred veľkonočnými prázdninami, keď celá škola žila týmto dňom.
Drama Festival 2011
Žiaci si pripomenuli mesiac lesov viacerými aktivitami súvisiacimi s prírodou. Jednou z nich je výstavka výtvarných prác žiakov šiesteho
a siedmeho ročníka pod vedením pani učiteľky Tošalovej.
Hviezdoslavov kubín
V pondelok 21. marca sa konalo školské kolo súťaže v recitácii poézie a prózy Hviezdoslavov kubín.
Biologická olympiáda
Dňa 12. apríla 2011 sa uskutočnil 45. ročník obvodného kola Biologickej olympiády v kategórii E.
Deň narcisov
Aj na našej škole 15. apríla fungovali 2 hliadky s pokladničkami a žltými narcismi. Mali sme možnosť vhodiť do pokladničky ľubovoľný
príspevok a pripnúť si žltý narcis.
Zlatý Amos
V celoslovenskej ankete o najobľúbenejšieho učiteľa Zlatý Amos získala naša  pani učiteľka Božena Dudášiková   titul Amos Sympaťák! Stala sa
tak podľa internetového hlasovania najsympatickejším učiteľom na Slovensku s počtom hlasov 7072.
Noc s Andersenom
Vo štvrtok 31.3. 2011 sme sa v priestoroch našej školy rozhodli pripraviť pre našich žiakov „Noc s Andersenom“. Bolo nás spolu 128  a
pripomenuli sme si výročie narodenia najväčšieho rozprávkara všetkých čias H. Ch. Andersena.
Návšteva partnerskej školy v Bulharsku v rámci projektu Comenius
Tento školský rok v dňoch od 13.3 do 19.3 2011 sme sa my, žiačky 8. a 9. ročníka zo 4.ZŠ Pri Podlužianke v Leviciach, zúčastnili návštevy hlavného
mesta Bulharska, Sofie, v rámci medzinárodného projektu Comenius. Cieľom tohto projektu je spoznávanie cudzích krajín, ich tradícií, zvykov,
kultúr a samozrejme zdokonaliť sa v anglickom jazyku.
Deň vody
História Svetového dňa vody sa začala na 47. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v novembri 1992 v brazílskom meste Rio de Janeiro. Tu bola
prijatá rezolúcia, na základe ktorej sa od roku 1993 označuje 22. marec za Svetový deň vody.
Rozprávkové dopoludnie v knižnici
Dňa 23. marca triedy 5.A a 5.C navštívili Tekovskú knižnicu v Leviciach. V oddelení detskej literatúry sa konala beseda na zaujímavú tému –
rozprávky bratov Jacoba a Wilhelma Grimmovcov, ktorí sú na Slovensku známi skôr ako bratia Grimmovci.
Obvodné kolo v hádzanej
V mesiaci marec sa uskutočnilo obvodné kolo žiakov a žiačok v hádzanej. Zúčatsnili sa 4 školy okresu.
Návšteva výstavy Nábytok a bývanie
Dňa  11. 03. 2010 sa žiaci IX.A,  VIII.A a  VIII.C zúčastnili exkurzie pod názvom Výstava nábytku a bývania v Nitre. Deti začali prehliadku o 9:30 hod.
v sprievode  pedagógov Mgr. Petra Spišáka a Mgr. Kataríny Slušnej.
Návšteva kláštora v Hronskom Beňadiku
V rámci projektu Comenius sa žiaci VIII.A a IX.A zúčastnili exkurzie do kláštora v Hronskom Beňadiku. Prehliadku kláštorného kostola a častí
kláštora otvorených pre verejnosť absolvovali v sprievode lektorky. Okrem historických a architektonických faktov sa žiaci dozvedeli aj množstvo
zaujímavostí a legiend spájajúcich sa s týmto miestom.
OZ Slovensko bez drog
16.3. 2011 sa žiaci ôsmych a siedmych ročníkov ( 8.A, 8.B, 8.C, 8.D, 7.A, 7.B) zúčastnili jednohodinovej prednášky,  ktorú organizuje na Slovensku
Občianske združenie Slovensko bez drog . OZ funguje v Slovenskej republike od 27.01.2010 a je súčasťou medzinárodnej siete neziskových
organizácií zaoberajúcich sa protidrogovou prevenciou už od roku 1983.
Dobrá správa, zlo prehráva
Dňa 3.3.2011  sa uskutočnil výchovný-motivačný koncert v kinosále Junior pre ročníky 1.-4. s názvom „Dobrá správa, zlo prehráva“ . Začiatok
predstavenia bol  o 8,20 hod. Dĺžka programu bola 60 minút.  Cena vstupného bola 2€, ktoré sa dodatočne uhradia kultúrnymi poukazmi.
Zúčastnilo sa 249 žiakov roč. 1.-4.
Výchovný koncert „Schody do neba“
3.3.2011sa žiaci druhého stupňa zúčastnili protidrogového hudobno-motivačného programu pod názvom „Schody do seba“. Autor piesní Boris
Lettrich spolu s ďalšími účinkujúcimi, Mário Tománek ( gitara), Peter Mihál      (bicie) , sa piesňami a sprievodným slovom snažili poukázať na
nebezpečenstvo ktoré im hrozí v súvislosti s fajčením ,  alkoholom a užívaním dnes už bežne dostupných liekov.
Karneval
Pred prázdninami 17. februára sa naša telocvičňa naplnila žiakmi prvého stupňa, ktorí boli oblečení do rôznych masiek. Uskutočnil sa karneval,
ktorého hlavným námetom bol CIRKUS. Pre deti pripravili pani vychovávateľky rozličné súťažné úlohy
Lyžiarský výcvik
My , žiaci VII. ročníka , sme sa na prvých hodinách telesnej výchovy dozvedeli, že pôjdeme na lyžiarsky výcvik. Miesto ani termín nás tak ešte
nezaujímal , hlavne , že pôjdeme lyžovať, resp. učiť sa lyžovať . Dostali sme základné inštrukcie od pani učiteľky Betinovej, vedúcej kurzu .
17. reprezentačný ples

Ples je spoločenská udalosť, pri ktorej sa stretávajú ľudia s cieľom zabaviť sa a komunikovať v príjemnej spoločnosti. Rodičia, učitelia

a priatelia našej školy mali možnosť kultúrne sa vyžiť na 17. reprezentačnom plese, ktorý sa uskutočnil dňa 12. februára 2001 v DK Družba.

Na úvod vystúpili s bohatým kultúrnym programom žiaci našej školy, prítomným sa prihovorila pani riaditeľka Mgr. Mária Čuková a potom sa

mohol začať samotný ples. V uvoľnenej atmosfére sa tancovalo, spievalo a diskutovalo až do skorých ranných hodín. Samozrejme

nechýbala ani bohatá tombola, dobré jedlo a príjemná hudba, ktorá dodávala celej udalosti správnu atmosféru.  

Ďakujeme sponzorom, ktorí poskytli vecné ceny do tomboly a finančne alebo materiálne prispeli k zlepšeniu úrovne plesu.

Projekt Tvorivá škola : Hodina v Tekovskom múzeu

 

V rámci vyučovania regionálnej výchovy sa venujeme aj chráneným územiam v okolí Levíc. Odborníkmi na chránené územia v Levickom regióne

sú predovšetkým pracovníci Tekovského múzea Vladimír Smetana  a Elena Smetanová. 10. a 11. februára 2011  sa žiaci šiesteho ročníka

zúčastnili zaujímavej besedy v Tekovskom múzeu o chránených územiach v okolí Levíc s RNDr. Smetanom.

Zimná rozprávka

Naša kolegyňa PaedDr. Božena Dudášiková vypracovala a vyhrala projekt cez nadáciu Coop Jednota „ Nech sa nám netúlajú“a pripravila s

našimi žiakmi detský muzikál Zimná rozprávka. Dňa 28. januára v deň rozdávania vysvedčení sme si ho mohli pozrieť v DK Družba. Bolo to veľmi

pekné vystúpenie plné hudby, tanca a hovoreného slova. Žiaci prvého až piateho ročníka mali možnosť prežiť umelecky kvalitne vypracovaný

muzikál s krásnymi kostýmami, výborným inštrumentálnym sprievodom a šikovnými malými hercami.

Prezentačný deň 

Dňa 20.12.2010 sa uskutočnila zimná časť prezentačných dní, ktoré sú  už tretí rok súčasťou školského vzdelávacieho programu

školy. Žiaci za pomoci vyučujúcich – konzultantov spracovali tému, ktorú si vybrali na začiatku školského roka. Najčastejší spôsob

spracovania bola  multimediálna prezentácia.

Tvorivé dielne

Dňa 21. decembra sa na pár hodín zmenili naše triedy na tvorivé dielne, kde sa šikovnosť našich žiakov naplno prejavila. Lepilo sa,

strihalo, spájalo, maľovalo a zhotovovalo na každom kroku. Takmer v každej triede sa šíril ten správny predvianočný pracovný ruch plný

tvorivosti a fantázie.  Výsledky svojej práce si mohli zobrať žiaci domov alebo predávali na VIANOČNEJ TRŽNICI.  

Škôlkari na návšteve na IV. ZŠ

V dňoch 7. a 8. decembra navštívilo 85 škôlkarov  z MŠ Okružná, Tekovská a Dopravná.

Šaliansky Maťko

Dňa 6. decembra sa uskutočnilo školské kolo súťaže v recitácii povestí Šaliansky Maťko.

Návšteva Planetária

Dňa 2.12.2010 sa už tradične žiaci 4. ročníka zúčastnili exkurzii v planetáriu v Žiari nad Hronom.

Halloween party na ZŠ Pri Podlužianke

Posledný deň pred jesennými prázdninami, 28. októbra 2010, zostali žiaci ZŠ Pri Podlužianke (4.ZŠ) po škole. Ich školu totiž obsadili zlí duchovia,

čarodejnice a strašidlá. Všetci nebojácni žiaci 3. a 4. ročníka mali dôležitú úlohu – vyhnať ich a oslobodiť tak školu.

iBobor

V roku 2004  vznikla  v  Litve  nová  informatická  súťaž   Bebras - Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych

krajín. Okrem  Litvy  sa   v  školskom  roku  2009/2010  konala   súťaž  v Lotyšsku,   Estónsku,  Poľsku,  Rakúsku,  Nemecku,  Holandsku,

Taliansku, Česku, na Slovensku a na Ukrajine. Spolu vo všetkých krajinách sa do nej zapojilo 160 136 žiakov.

Komparo

KOMPARO je v našich podmienkach unikátny systém periodického testovania žiakov  základných   škôl v    kľúčových momentoch vzdelávania: na

vstupe, počas štúdia a na výstupe. Dňa 9.11. 2010 sa žiaci piateho a deviateho ročníka zúčastnili externého testovania vedomostí z matematiky

a slovenského jazyka a literatúry.

3.11.2010  sa žiaci 2.stupňa zúčastnili multimediálneho vedeckého predstavenia

Šiestaci a siedmaci  na jazykovo-poznávacom pobyte v Hastingse

V polovici októbra sa nám splnil jeden krásny  sen . Vedomosti z angličtiny, ktoré nadobúdame od prvej triedy, sme si naživo mohli vyskúšať

počas deväťdenného jazykovo-poznávacieho pobytu v anglickom prímorskom mestečku Hastings. Počas nášho pobytu sme absolvovali jazykový

kurz s anglickými učiteľmi a navštívili veľa zaujímavých miest, o ktorých sme doteraz iba počuli  alebo videli na obrázkoch. Navštívili sme kráľovské

sídla Hever Castle a  Windsor, majestátny Stonehenge, stáli sme na nultom poludníku v Greenwichi.  Nevynechali sme ani pamätihodnosti

Londýna , ktoré sme spoznávali jednak počas plavby po Temži jednak počas dlhej prechádzky mestom.

Pripomenuli sme si výročie narodenia Ľ. Štúra

27. októbra 2010 si žiaci 8. A triedy pripomenuli 195. výročie narodenia Ľudovíta Štúra slávnostným kladením vencov k soche tohto významného

Slováka. Život, dielo a prínos jednej z najvýznamnejších osobností slovenského národného života  prítomným priblížil Mgr. V. Mozdík, riaditeľ Domu

Matice slovenskej v Leviciach, ktorý spomienkovú slávnosť zorganizoval.

Imatrikulácia prvákov

V jedno pekné októbrové popoludnie sa uskutočnilo slávnostné pasovanie prvákov za riadnych žiakov Základnej školy Pri Podlužianke v Leviciach.

Za prítomnosti pani riaditeľky školy, pani zástupkyne, pani učiteliek a všetkých rodičov si pod vedením pani vychovávateliek naši najmladší

zopakovali vedomosti o slušnom správaní v škole, súťažili a na záver predviedli všetky triedne kolektívy svoj krátky kultúrny program. Pre žiakov

boli pripravené upomienkové predmety,  imatrikulačné listiny a sladká odmena. Deti prežili prvú slávnosť v školáckom živote a všetci prítomní mali

z priebehu imatrikulácie pekný umelecký zážitok.

Oslavovali sme 30. výročie
Základná škola Pri Podlužianke 6 v Leviciach oslavovala v týchto dňoch okrúhle 30. výročie svojho vzniku. Jej história sa začala písať 1. septembra
1980, keď bola uvedená do prevádzky ako v poradí štvrtá  základná škola v Leviciach.Pri tejto príležitosti sa 12. októbra stretli bývalí i súčasní
zamestnanci, pozvaní hostia a žiaci školy, aby si  pripomenuli toto významné jubileum. 
Dni Európskej jari
I naša škola sa rozhodla pripojiť k ďalším 5000 školám, ktoré sa zapojili do kampane Európska jar.  Cieľom je priblížiť Európu svojim mladým
občanom, priniesť Európu do školy a tried. V dňoch 17. – 21. mája žiaci 9.B triedy zorganizovali pre svojich spolužiakov rôzne podujatia a vyhlásili
zaujímavé súťaže – literárnu súťaž na tému „Boj proti chudobe“ a fotografickú súťaž „Eurofoto“.  Okrem toho si pre mladších spolužiakov pripravili
i prezentáciu o EÚ spojenú s diskusiou.   
Cesta poznania
V piatok ráno sme plní dobrej nálady vyrazili spred IV. Základnej školy – Pri Podlužianke 6, Levice. Našou ,,konečnou zastávkou” bola Viedeň. V nej
sme mali spoznať všetky jej krásy a samozrejme aj precvičiť si nemčinu. Táto exkurzia bola o to zaujímavejšia, že sme mali vlastnú sprievodkyňu,
mamu pani učiteľky Šupkovej, ktorá učí dejepis. Cestou nás informovala o zaujímavostiach miest  Slovenska, cez ktoré sme prechádzali.
Návšteva Francúzska v rámci projektu Comenius
From 9th to 14th of November we visited France (region Champagne in the northwest of the country, capital city - Chalones-en-Champagne).
We went to Saint Memmie to our partner´s school. There were also other 9 partner schools from France, Italy, Bulgaria, Lithuania, Greece,
Romania, Poland and Turkey. The members of our group were: our principal Mgr. M. Čuková, Mgr. L. Strelková, Nina Pompošová, Katarína
Bátovská, Jana Dudášiková   and   Aďriana Marčeková..

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Pri Podlužianke 6, Levice
    Pri Podlužianke 6, 93401 Levice
  • sekretariát: 036/ 6305 261

    školská jedáleň: 036/ 6312 692

    fax: 036/ 6305 261

Fotogaléria