Navigácia

Školský logopéd

 

 

                                           Mgr. Martina Skoupá

Práca školského logopéda: V ostatnom čase narastá počet detí s narušenou komunikačnou schopnosťou /NKS/, medzi ktoré v školskom veku najčastejšie patrí: dyslália, narušený vývin reči, zajakavosť a neskôr poruchy učenia. Vzhľadom na to, že nám nie je problematika narušenej komunikačnej schopnosti u našich žiakov ľahostajná, od školského roku 2017/2018 je zriadené miesto školského logopéda.

V čom spočíva jeho práca?

Práca so žiakmi s NKS

 • Depistáž žiakov v prvých ročníkoch zameraná na jazykové schopnosti a reč
 • Orientačná diagnostická činnosť
 • Zostavenie terapeutického plánu
 • Reedukačná činnosť (individuálna a skupinová práca so žiakmi s NKS), ktorá je zameraná na:
  • rozvoj školských zručností (čítanie, písanie, pravopis, matematika)
  •  rozvoj jazykových schopností
  •  skupinová forma práce (tréning fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina)
 • Evidencia a dokumentácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • Podieľanie sa na tvorbe individuálnych výchovno-vzdelávacích plánov pre žiakov s poruchami učenia
 • Hospitačné návštevy v triedach

 

Poradenská činnosť

 • Konzultačné hodiny pre rodičov a učiteľov
 • Zabezpečenie a vykonávanie logopedickej osvety zameranej na rodičov i širšiu verejnosť
 • Oboznámenie rodičov s postupom domáceho precvičovania

 

Spolupráca s vedením školy, špeciálnym pedagógom a triednymi učiteľmi

 • Evidencia a dokumentácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • Priebežná spolupráca s výchovnou poradkyňou, špeciálnym pedagógom a ostatnými pedagogickými pracovníkmi
 •  V spolupráci s triednym učiteľom výchovnými prostriedkami a metódami odstraňovať, prípadne zmierňovať vývinové a získané poruchy reči
 •  Prehodnocovanie potreby logopedickej intervencie u detí s NKS, vyčlenenie a zaradenie detí do terapie

 

Informačná činnosť

 • Nástenka školského logopéda

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Pri Podlužianke 6, Levice
  Pri Podlužianke 6, 93401 Levice
 • sekretariát: 036/ 6305 261

  školská jedáleň: 036/ 6312 692

  fax: 036/ 6305 261

Fotogaléria