Navigácia

ŠKD

Deti milujú toho, kto miluje ich. A kto nemiluje, veľmi málo dosiahne vo výchove.

                                   J. W. Goethe

                                                                                                                      

ŠKD ROZPRÁVKOVO

 

1. Žiak je do ŠKD prijatý na základe zápisného lístka vyplneného rodičmi a po uhradení poplatku. V školskom roku 2018/2019 je stanovený na sumu 10 eur mesačne. Poplatok je potrebné uhradiť vždy k 25. dňu v mesiaci.                     

2. Začiatok činnosti v ŠKD: Ranná činnosť : 06.00 - 07.40 hod.

                                           Popoludňajšia činnosť : 11.40 - 18.00 hod.

3. Ak má žiak odísť z ŠKD v iný čas ako je uvedený na zápisnom lístku, musia to rodičia oznámiť vychovávateľke písomne, alebo poslať pre žiaka dospelú osobu s dokladom o poverení rodičov.

4. Na žiaka ŠKD sa v plnom rozsahu vzťahuje Školský poriadok.

5. Pri  nedodržaní Školského poriadku môže byť žiak z ŠKD vylúčený.

Všetky vychovávateľky v našej ŠKD majú pedagogickú a odbornú spôsobilosť. V spolupráci s triednymi učiteľmi pripravujeme nástenky podľa aktuálnosti. Zabezpečujeme  výzdobu chodieb, školskej jedálne, ktorú pravidelne obmieňame a aktualizujeme.

Počet detí v ŠKD v školskom roku 2018/2019 je 281.

Vychovávateľky vo všetkých oddeleniach deťom pripravujú rôznorodé aktivity, ktoré im umožňujú zmysluplne tráviť čas po vyučovaní. Veľký dôraz sa kladie na pobyt vonku, rôzne pohybové aktivity, predčitateľskú a čitateľskú gramotnosť a vzdelávaciu oblasť výchovy.

Naša škola spolupracuje s  PaSA Levice, ktorá pravidelne posiela svojich študentov na odbornú pedagogickú prax do našich oddelení.

 

CHARAKTERISTIKA ŠKD ROZPRÁVKOVO:

- súdržnosť a stabilita kolektívu vychovávateliek

- plná kvalifikovanosť vychovávateliek

- ochota prijímať nové myšlienky a postupy zo strany učiteľov a vedenia školy

- dobrá spolupráca s rodičmi a verejnosťou

- ochota vzdelávať sa a profesionalizovať svoju prácu

- existencia tvorivých osobností v kolektíve

 

PERSONÁLNE OBSADENIE ŠKD     

Bc. Lüleiová Eva

Rypáková Mária

Eva Siváková                                                                 

Mgr. Havranová Eva                                                                        

Hrncsárová Soňa

Juhászová Mária

Mgr. Križanová Viera

Nováková Emília

Špaňová Terézia

Trhanová Agáta

Kontakt

Email: skd.rozpravkovo@gmail.com

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Pri Podlužianke 6, Levice
    Pri Podlužianke 6, 93401 Levice
  • sekretariát: 036/ 6305 261

    školská jedáleň: 036/ 6312 692

    fax: 036/ 6305 261

Fotogaléria