Navigácia

Dlhodobé projekty

Vedenie školy ako aj pedagogickí zamestnanci majú dlhodobé bohaté skúsenosti s realizáciou projektov. V poslednom období škola realizovala niekoľko významných projektov:

Znižovanie energetickej náročnosti – modernizácia a rekonštrukcia ZŠ Pri Podlužianke 6, Levice (ROP - projekt ESF, ukončenie šk. r. 2010/2011)

 Premena tradičnej školy na modernú (projekt  ESF, ukončenie r. 2011)

Projekt Comenius – medzinárodná spolupráca škôl (projekt MŠ SR, ukončenie šk. r. 2010/2011, šk. r. 2013/2014)

Národný projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania (NUCEM – začiatok šk. r. 2013/2014)

Národný projekt Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety (ÚIPŠ – začiatok šk. r. 2013/2014, koniec šk. r. 2014/2015)

Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (MŠVVaŠ – začiatok šk. r. 2014/2015)

Národný projekt Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy, zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami (ŠIOV – zač. šk. r. 2013/2014, koniec r. 2015)

Projekt ERASMUS+ medzinárodná spolupráca a partnerstvo škôl (zač. šk. r. 2014/2015, koniec r. 2017)

Národný projekt Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy v ročníkoch 1.-4. (šk. rok 2014/2015)

Projekt Aktivizujúce metódy vo výučbe (šk. r. 2014/2015)

Projekt Bezpečná škola (SOMI systems, zač. šk. r. 2015/2016)

Pravidelne sa realizujú projekty cez výzvy MŠVVaŠ SR a rôznych nadácií, zameraných na podporu a rozvoj talentov v športovej a umeleckej oblasti, ako aj na podporu komunikácie v cudzích jazykoch.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Pri Podlužianke 6, Levice
    Pri Podlužianke 6, 93401 Levice
  • sekretariát: 036/ 6305 261

    školská jedáleň: 036/ 6312 692

    fax: 036/ 6305 261

Fotogaléria