Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Anglický jazyk v prírodných vedách AJP
Biológia BIO
Cvičenia z matematiky CVM
Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry CSL
Čitateľská a pisateľská gramotnosť ČPG
Čitateľská gramotnosť ČTG
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Praktická výchova PRV
Prírodoveda PDA
Regionálna výchova RGV
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Svet práce SEE
Športová príprava SRL
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Vlastiveda VLA
Voľba povolania VOP
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Pri Podlužianke 6, Levice
    Pri Podlužianke 6, 93401 Levice
  • sekretariát: 036/ 6305 261

    školská jedáleň: 036/ 6312 692

    fax: 036/ 6305 261

Fotogaléria