Navigácia

Voľné miesta na našej škole


 
Pozícia:

kuchárka (kuchár)

Úväzok:100%
Dátum nástupu:1.9.2018
Požiadavky:- Vzdelanie: stredné odborné – odbor kuchár
- Žiadosť o prijatie do zamestnania
- Profesijný životopis
- Doklad o vzdelaní
- Súhlas so spracovaním osobných údajov
- Požadovaná prax v odbore v rokoch 2015-2017
Výber uchádzača prebehne pohovorom vo vopred dohodnutom termíne na základe telefonického pozvania. Na pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.
Nástup možný od 1.5. 2018
Kontaktné informácie:
Základná škola, Pri Podlužianke 6, 934 01 Levice
Kontaktná osoba: Jana Krenčanová, ved. ŠJ, tel.č. 036/ 6 312 692 krencanova@gmail.com
Súhlas so spracovaním osobných údajov ( link na stiahnutie: https://zspodlelv.edupage.org/files/suhlas.pdf ).
 

 
Pozícia:

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) – fyzika, technika, informatika

Úväzok:100 %
Dátum nástupu:24. august 2018
Požiadavky:- Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
- Aprobácia: fyzika, technika, informatika
- Platové podmienky:
Podľa Nariadenia vlády SR č 202 z 24. júla 2017, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č 366/2016 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, príloha č. 5

Súhlas so spracovaním osobných údajov ( link na stiahnutie: https://zspodlelv.edupage.org/files/suhlas.pdf ).
 

 
Pozícia:

Školský špeciálny pedagóg

Úväzok:100 %
Dátum nástupu:1.9.2018
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady: v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov:
A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
1. v študijnom odbore špeciálna pedagogika - pedagogický smer a päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálno-pedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
2. špeciálna pedagogika - nepedagogický smer a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálno-pedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
3. špeciálna pedagogika - poradenstvo a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálno-pedagogického poradenstva

4. študijnom odbore logopédia a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky alebo doplňujúce pedagogické štúdium

5. v študijnom odbore učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálno-pedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

6. v študijnom odbore vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálno-pedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

7. v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. - 9. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

8. v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na stredných školách rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

9. v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. - 4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálno-pedagogického poradenstva, výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

B. Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, overené kópie dokladov o vzdelaní, potvrdenia o predchádzajúcich zamestnaniach, výpis z registra trestov

C. Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom: ovládanie štátneho jazyka, zdravotná spôsobilosť- lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, bezúhonnosť.
 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Pri Podlužianke 6, Levice
    Pri Podlužianke 6, 93401 Levice
  • sekretariát: 036/ 6305 261

    školská jedáleň: 036/ 6312 692

    fax: 036/ 6305 261

Fotogaléria