Navigácia

O škole Organizácia školského roka Zvovenie

1.      

Život v našej škole (levickatelevizia.sk) na Vimeo.

       Veľkosť školy

 ZŠ Pri Podlužianke 6 v Leviciach je plnoorganizovaná škola so školským klubom detí a školskou jedálňou  s počtom žiakov okolo 700 (na ISCED 1 je okolo 300-350 žiakov, ISCED 2  je  okolo 400 žiakov). V jednotlivých ročníkoch  sa spravidla vytvárajú podmienky pre tri až štyri triedy s priemerným počtom 70 - 90  žiakov v ročníku.

Škola bola uvedená do prevádzky v roku 1980 ako budova sídliskového typu umiestnená mimo rušných komunikácií, avšak s výhodnou polohou pre domácich ako aj dochádzajúcich žiakov. Po celkovej rekonštrukcii v roku 2010 - 2011 a modernizácii škola nadobudla vzhľad a vybavenie modernej špičkovej európskej výchovnovzdelávacej inštitúcie.

 

2.    Charakteristika žiakov

 Vzhľadom na dlhodobo dosahované kvalitné výchovno-vzdelávacie výsledky školy, ako aj rôznorodé zameranie, školu navštevujú žiaci zo všetkých mestských častí, ako aj z okolitých a vzdialenejších miest a obcí - škola sa zameriava na vyučovanie cudzích jazykov a rozvoj športu: ľadový hokej, volejbal. Keďže škola disponuje nadpriemerným technickým vybavením, žiaci sú prioritne vzdelávaní a vedení k jeho využitiu.

Väčšia pozornosť sa venuje žiakom so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami a nadaným žiakom – venujú sa im okrem vyučujúcich dve špeciálne pedagogičky a asistentky učiteľov.

Vzhľadom na profiláciu a kredit školy počet žiakov neubúda, sociálne zázemie žiakov školy je všeobecne veľmi dobré, pribúdajú dochádzajúci žiaci a žiaci z ostatných obvodov Levíc.

V posledných rokoch pribúdajú žiaci iných národností a kultúr. Zvyšuje sa aj počet žiakov školy, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku v zahraničí.

 

 3.      Charakteristika pedagogického zboru

Pedagogický zbor tvorí riaditeľka školy, dve zástupkyne, výchovná poradkyňa, špeciálne  pedagogičky, asistentky učiteľa, informatik, vedúca ŠKD a približne 60 pedagogických a výchovných zamestnancov.

Na ISCED 1 vyučuje približne 15 pedagógov a 10 vychovávateliek ŠKD.

Na ISCED 2 vyučuje približne 35 pedagógov, športovú prípravu zabezpečujú kvalifikovaní tréneri. Všetci pedagógovia sú kvalifikovaní, nekvalifikovane sa vyučujú niektoré výchovné predmety. Väčšinu pedagógov tvoria skúsení samostatní pedagogickí a odborní zamestnanci s dlhoročnou praxou. Pedagógovia školy predstavujú stabilný, kvalifikovaný a profesionálny pedagogický zbor, ktorý má snahu ďalej odborne a profesijne rásť, využívať možnosti ďalšieho vzdelávania, prehlbovania a zvyšovania kvalifikácie s cieľom zvyšovať úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu. Ďalšie vzdelávanie pedagógov je umožnené každému záujemcovi, pričom sa kladie dôraz na vysokú profesionálnu kompetenciu učiteľa.

Pre jednotlivé výchovné oblasti sú určení koordinátori prevencie drogových závislostí, sociálno-patologických javov a šikanovania, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, environmentálnej výchovy, dopravnej výchovy, detského parlamentu. Pedagógovia pôsobia ako triedni učitelia, vedúci MZ, PK, vedúci kabinetov, členovia obvodných komisií predmetových olympiád a iných súťaží a ako vedúci záujmových útvarov. Prípadne sú poverení ďalšími dielčími úlohami školy.

 

4.      Organizácia prijímacieho konania

 Zápis do 1. ročníka sa uskutočňuje v mesiaci apríl v danom školskom roku a trvá dva dni. Pri zápise sú prítomné aj špeciálne pedagogičky. Zákonný zástupca dieťaťa,  ktoré k 1. septembru v danom školskom roku dovŕšilo 6 rokov veku, je povinný aj s dieťaťom sa zúčastniť zápisu (§ 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní - školský zákon  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Môže však požiadať o odklad školskej dochádzky o 1 rok na základe vlastnej žiadosti a  odborného odporučenia CPPPaP a detského lekára. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré k 1. septembru v danom školskom roku nedovŕšilo 6 rokov môže požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa tiež na základe vlastnej žiadosti, odborného odporučenia  CPPPaP a detského lekára. Do prvého ročníka ZŠ sa prijíma dieťa podľa § 60 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní.

Pri zvýšenom záujme rodičov o prijatie žiakov do 1. ročníka škola uplatňuje kritériá prijímania žiakov podľa záujmu rodičov o profiláciu školy.

V piatom ročníku každoročne škola otvára triedu s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy a triedu s jazykovým variantom.

Pre prijatie žiakov do triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy je podmienkou splnenie kritérií talentu z príslušného športu. Bližšie informácie ohľadom prijímania žiakov do tried s príslušným zameraním sa zverejňujú na www stránke školy v apríli. Priebežne sa podávajú informácie aj prostredníctvom riaditeľstva školy a  trénerov.

Pre prijatie žiakov do triedy s jazykovým variantom sa vyžaduje veľmi dobrý prospech a pozitívny vzťah k cudziemu jazyku, vedomosti a schopnosti žiakov z anglického jazyka  sa overujú testom na konci príslušného školského roka.

 

5.      Organizácia vyučovania

 Školský rok sa začína 1. septembra a končí 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka.

Vyučovanie začína podľa platného rozvrhu hodín o 7:55 hod. Vyučovacie hodiny sú 45 minútové. Niektoré vyučovacie hodiny sa vyučujú v dvojhodinových blokoch. Vyučovanie prebieha aj na externých športoviskách pod vedením príslušných vyučujúcich alebo trénerov (zimný štadión, telocvičňa T18, plaváreň, športová hala), prípadne v iných zariadeniach podľa zamerania výchovno-vzdelávacieho procesu.

Harmonogram prestávok je prispôsobený letnému a zimnému obdobiu.

Veľká prestávka slúži na pohybové aktivity a krátky relax v átriu školy, na školskom dvore, v prípade nepriaznivého počasia v triedach a na chodbách. Po 4. vyučovacej hodine je obedňajšia prestávka. Stravovanie žiakov sa uskutočňuje podľa harmonogramu stravovania v školskej jedálni za prítomnosti dozorkonajúcich učiteľov.

 

Oslobodenie žiaka z vyučovania niektorého predmetu

Na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka a odporúčania praktického lekára pre deti a dorast, môže riaditeľka školy zo zdravotných dôvodov alebo iných závažných dôvodov rozhodnúť o oslobodení alebo čiastočnom oslobodení žiaka od vyučovania niektorého predmetu, a to na celý školský rok alebo jeho časť (§31 ods. 4 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní).

 

Prestup žiaka na inú školu

V priebehu plnenia povinnej školskej dochádzky v ZŠ môže žiak na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu prestúpiť do inej základnej školy (§ 31 ods. 1 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní).

 

Skončenie plnenia povinnej školskej dochádzky

Žiak skončí plnenie povinnej školskej dochádzky, ak od začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky absolvoval desať rokov vzdelávania v školách podľa školského zákona alebo dňom 31. augusta príslušného školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16. rok veku (§ 22 ods. 1 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní).

 

6.      Dlhodobé projekty

Vedenie školy ako aj pedagogickí zamestnanci majú dlhodobé bohaté skúsenosti s realizáciou projektov. V poslednom období škola realizovala niekoľko projektov:

Znižovanie energetickej náročnosti – modernizácia a rekonštrukcia ZŠ Pri Podlužianke 6, Levice (ROP – projekt ESF,  ukončenie  šk. r. 2010/2011),

Premena tradičnej školy na modernú (projekt  ESF, ukončenie r. 2011),

Projekt Comenius – medzinárodná spolupráca škôl, (projekt MŠ SR, ukončenie šk. r. 2010/2011, šk. r. 2013/2014).

Národný projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania (NÚCEM - začiatok šk. r. 2013/2014)

Národný projekt Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety (ÚIPŠ - začiatok šk. r. 2013/2014, koniec šk. r. 2014/2015)

Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (MŠVVaŠ - začiatok šk. r. 2014/2015)

Národný projekt Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami (ŠIOV - zač. šk. r. 2013/2014, koniec r. 2015)

Projekt Erasmus + medzinárodná spolupráca a partnerstvo škôl (zač. šk. r. 2014/2015)

Národný projekt Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy v ročníkoch 1. - 4. (šk. r. 2014/2015)

Projekt Aktivizujúce metódy vo výučbe (šk. r. 2014/2015)

Projekt Bezpečná škola (SOMI systems, zač. šk. r. 2015/2016)

Pravidelne sa realizujú projekty cez výzvy MŠVVaŠ SR a rôznych  nadácií  zameraných na podporu a rozvoj talentov v športovej a umeleckej oblasti, ako aj na podporu komunikácie v cudzích jazykoch.

Žiaci sa zapájajú do celoškolských projektov formou prezentácií a videokonferencií a tiež do ročníkových alebo triednych projektov v jednotlivých predmetoch resp. prierezových oblastiach.

 
Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

V spolupráci s rodičovskou verejnosťou sa vytvárajú vhodné podmienky pre kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť. Prostredníctvom Rady rodičov udržiavame otvorené partnerstvo s rodičmi. Informujeme ich o právach a povinnostiach rodičov, o koncepcii a zámeroch školy, o cieľoch a hlavných úlohách výchovy a vzdelávania. Získavame ich pre spoluprácu v oblasti záujmovej činnosti detí, mimoškolských aktivít, vylepšenia materiálno-technického stavu školy a hlavne vplyvu na budovanie optimálneho zázemia žiakov. Osobitnou úlohou v spolupráci s rodičmi je organizovať triedne, mimotriedne a mimoškolské výchovné akcie detí s rodičmi a dávať im možnosť aktívne sa podieľať na činnosti školy. Zasadnutia Rady rodičov a triednych aktívov sa uskutočňujú spravidla 4-krát ročne.

Pri napĺňaní cieľov protidrogovej, zdravotnej, environmentálnej, regionálnej, dopravnej výchovy, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, boja proti kriminalite a šikanovaniu škola dlhodobo spolupracuje s príslušnými zariadeniami a organizáciami CPPPaP Levice a ŠPP Levice.

Škola úzko spolupracuje s Radou školy, so zriaďovateľom školy, s Obvodným úradom Nitra, Políciou, Štátnou školskou inšpekciou, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, športovými klubmi, Metodickými centrami a pedagogickopsychologickými poradňami, MŠVVaŠ, ŠIOV, NÚCEM, VÚDPaP, Exam Testing, Farským úradom, kultúrnymi inštitúciami, lokálnou televíziou, RTVS, televíziou Markíza, JOJ, inými médiami, podnikmi, akciovými spoločnosťami, podnikateľmi, materskými školami, základnými školami, strednými a vysokými školami doma i v zahraničí. Škola dlhodobo spolupracuje s PaSA Levice.

 

8.      Priestorové a materiálno–technické podmienky školy

 Areál ZŠ tvorí jeden objekt pozostávajúci z učební, telocvične, školskej kuchyne a  jedálne. Budova je po celkovej rekonštrukcii (zateplenie, plastové okná, nová podlahová krytina a nábytok  v triedach,  zrekonštruovaná je aj  kuchyňa, spojovacia chodba a telocvičňa).

Vstup do budovy školy je zabezpečený dvoma vchodmi. Hlavný vchod je zároveň vybavený bezbariérovým prístupom, ktorý slúži pre potreby handicapovaných osôb. Objekt je dvojpodlažný, na prízemí sa nachádzajú učebne ročníkov ISCED 1 (13 kmeňových tried,  z toho 2 sú multifunkčné - počítače, internet, dataprojektor),  počítačová učebňa ,  miestnosť pre špeciálnu pedagogičku. Na prízemí je tiež  školská jedáleň, telocvičňa a posilňovňa.

Na  poschodí sú učebne ISCED 2: 18 kmeňových tried - z toho 3 slúžia zároveň ako odborné učebne chémie, biológie, fyziky s novým vybavením, technikou,  1 učebňa je multifunkčná - počítače, internet, interaktívna tabuľa, ďalej sa tam nachádza multimediálna učebňa s príslušenstvom vrátene súpravy tabletov, počítačová učebňa, miestnosť pre špeciálnu pedagogičku a učebňa na delenie žiakov do skupín. Obe počítačové učebne ako aj multimediálnu učebňu a multifunkčné učebne využívajú žiaci ISCED 1 aj ISCED 2 podľa harmonogramu  vyučovania v týchto učebniach. Priebežne sa zvyšuje komfort využívania IKT vo vyučovacom procese využitím WIFI pripojenia na internet, inštalovaním ďalších stropných dataprojektorov,  interaktívnych tabúľ v triedach a tabletov.

Iné priestory súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom:

-          žiacka knižnica je súčasťou respíria na poschodí,

-          trieda v prírode  s úložným priestorom pre jej materiálno-technické vybavenie,

-          učebňa techniky s priľahlými priestormi a vybavením (skladové priestory, WC pre učiteľov a žiakov, učebňa na delenie žiakov do skupín),

-          telocvičňa – po kompletnej rekonštrukcii, vrátane priľahlých priestorov,

-          posilňovňa s príslušenstvom,

-       športový areál - dve multifunkčné ihriská, bežecká dráha a doskočisko pre skok do diaľky. Na športovú činnosť žiakov tiež využívame zariadenia mesta – športovú halu,  T 18, zimný štadión, plaváreň.

-        ostatné ihriská, detské relaxačné ihrisko a areál slúžia na relaxačnú a rekreačnú činnosť žiakov.

Vybavenosť učebnými pomôckami je nadštandardná v každom predmete, každoročne pribúdajú predovšetkým nové interaktívne pomôcky a výučbové programy. Škola disponuje približne so 170 stolovými PC a približne 100 notebookov. Zo 140 PC je v počítačových učebniach nainštalovaných 22, v odborných učebniach fyziky a chémie 50, ostatné sa nachádzajú v multimediálnej učebni a multifunkčných triedach. Ďalej škola vlastní okolo 25 dataprojektorov, 25 tlačiarní, z toho 2 sú sieťové. Vo vyučovacom procese i pri mimoškolských aktivitách majú pedagógovia možnosť využiť niekoľko digitálnych  fotoaparátov a 3 kamery. IKT prostriedky sa používajú predovšetkým pri tvorbe a prezentácii multimediálnych prác žiakov a pedagógov, pri prezentačných akciách školy, pri realizácii projektov, do ktorých je škola zapojená a počas exkurzií a výletov.

Na prvom stupni sú v triedach zriadené čitateľské kútiky.

Na skvalitnenie práce špeciálnych pedagogičiek sa využívajú nové výukové programy, kompenzačné a špeciálne učebné pomôcky.

Kabinet telesnej výchovy bol doplnený množstvom moderných učebných pomôcok prevažne pre ročníky 1. - 4.

 

9.      Škola ako životný priestor

Úsilím vedenia školy a celého kolektívu je, aby sa škola stala výchovno-vzdelávacou a kultúrnou inštitúciou, centrom pre šport a záujmovú činnosť. Škola má za úlohu poskytovať svoje priestory aj pre celoživotné vzdelávanie - odborné semináre, prednášky, kurzy, výmenu skúseností ako aj priestor pre relax a šport. Rozvíjame a upevňujeme konštruktívne pracovné vzťahy založené na profesionalite, humanizme, vzájomnom pochopení a spolupráci medzi jednotlivými subjektmi. Prioritou sa stáva tímová práca pedagógov, ku ktorej vedú aj svojich žiakov. 

Ku skvalitneniu vzájomných vzťahov prispieva aj prostredie školy. Veľký dôraz škola kladie na úpravu a estetizáciu interiéru a exteriéru školy. Neustále prebieha modernizácia vybavenia tried a kabinetov, telocvične, školskej jedálne ako aj ŠKD.

Na chodbách a v priestoroch školy sa venuje pozornosť výsadbe a starostlivosti o kvety, v areáli sa pravidelne vysádza a udržiava kríková zeleň, kvety, liečivé rastliny, pravidelne sa usilujeme o získanie fondov na revitalizáciu a skrášlenie školského areálu.  Vo vestibuloch školy sa nachádzajú informačné tabule, nástenky, vitríny a minigalérie žiackych prác s cieľom prezentovať výsledky žiakov a aktivity školy. Žiaci prezentujú svoje projektové a súťažné práce formou posterov a modelov. Rôznorodými aktivitami sa podieľajú na skrášľovaní svojich tried.

Na dvoch tretinách oplotenia bola vykonaná rekonštrukcia a boli zriadené dve nové prístupové brány, parkoviská pre zamestnancov ako aj čiastočná rekonštrukcia dlažby v átriu školy. Boli zrekonštruované skladové priestory v suteréne školy.

Na zabezpečenie pitného režimu sú nainštalované v priestoroch školy a školskej jedálne zásobníky pitnej vody a prírodných ovocných štiav. Zdravá výživa je podporená mliečnymi výrobkami z automatu.

Na zlepšenie školskej dochádzky ako aj zvýšenie bezpečnosti žiakov a tiež presnej evidencie pracovného času zamestnancom školy je zavedený elektronický dochádzkový systém, slúžiaci zároveň na evidenciu stravy žiakov a zamestnancov.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Pri Podlužianke 6, Levice
    Pri Podlužianke 6, 93401 Levice
  • sekretariát: 036/ 6305 261

    školská jedáleň: 036/ 6312 692

    fax: 036/ 6305 261

Fotogaléria